Ben Deli Miyim? PDF/EPUB ï Ben Deli MOBI :º

Ben Deli Miyim? [PDF] ❤ Ben Deli Miyim? Author Hüseyin Rahmi Gürpınar – Buyprobolan50.co.uk H seyin Rahmi o u kez ak ll ca konu an iki deli olan adan ve Kalender Nuri nin ser venlerini anlat yor Bu kitapta nemli olan iki kahraman n a z ndan, en keskin toplumsal ele tirileri y z m ze vurmas d H seyin Rahmi o u kez ak ll ca konu an iki deli olan adan ve Kalender Nuri nin ser venlerini anlat yor Bu kitapta nemli olan iki kahraman n a z ndan, en keskin toplumsal ele tirileri y z m ze vurmas d r hem g ld rerek, hem d nd r rerek.


About the Author: Hüseyin Rahmi Gürpınar

H seyin Rahmi G rp nar was a Turkish writer and politicianG rp nar was the son of a family close to the Ottoman court, born in Istanbul Having lost his mother at an early age, he was sent to Crete where his father was an Ottoman civil servant, however he was soon sent back to Istanbul, where he was brought up by his aunts and grandmothers in IstanbulG rp nar started writing fiction at an early age He became a civil servant, then a writer and journalist He later served as a member of parliament in the Ben Deli MOBI :º early years of the Turkish Republic between and .10 thoughts on “Ben Deli Miyim?

 1. Rüçhan Rüçhan says:

  H seyin Rahmi G rp nar p rimin k lliyat ok, ok geni Hen z tamam n okumaktan epey uza m Fakat G rp nar n d g c n n, yarat c l n n kem line erdi i kitaplardan biri desem ok mu erken bir yarg ya varm olurum Cumhuriyet in ilk y llar nda belki de daha y l bile olmam stanbul un yeralt d nyas na, stanbullular n a k maceralar na tan kl k edeceksiniz bu kitapta Ruhsal s k nt lar, buhranlar, t rl t rl edepsizlikler, dile gelmez ahl ks zl klar, duyan n y z n k zartacak kepazelikl H seyin Rahmi G rp nar p rimin k lliyat ok, ok geni Hen z tamam n okumaktan epey uza m Fakat G rp nar n d g c n n, yarat c l n n kem line erdi i kitaplardan biri desem ok mu erken bir yarg ya varm olurum Cumhuriyet in ilk y llar nda belki de daha y l bile olmam stanbul un yeralt d nyas na, stanbullular n a k maceralar na tan kl k edeceksiniz bu kitapta Ruhsal s k nt lar, buhranlar, t rl t rl edepsizlikler, dile gelmez ahl ks zl klar, duyan n y z n k zartacak kepazelikler, fuhu , aldatma, iftiralar, yalan, i ki, uyu turucu, her t rl d zenbazl k ve hileler, kulamparal k, swing ler, orgy ler, cinnetler, cinayetler ve daha neler neler Ruhuna rahmet ey stat Nas l bir d nemde ya ad n, kimlerden neler duydun da b yle bir d nya kurdun kafanda Ta o zamanlarda ahlaks zl k su lamalar yla bu kitab n n mahkemelere d mesine a mamal Bug n bile diziler ahl k m z boziyiii serzeni lerini duyuyoruz Bu kitap h l g n m z engizisyonunun lincine u ramad ysa, bilin ki pek tan nmad ndand r Velhas l, kendi dilinizin edebiyat n bilin, tan y n, okuyun, renin Ko niversitesi yay nlar n n ikili bas m n zellikle neriyorum nce sadele tirilmi metin, ard ndan zg n metin olmak zere iki kitap bir arada basm lar Biraz hacimli ve a rca bir kitap olmu ama kesinlikle yararl Dili asl nda hi mi hi a r de il Eski s zc k da arc n za g venmiyorsan z bile, zg n dilinden okumay deneyin derim


 2. Fatih Fatih says:

  Kimler deli, kimler ak ll , ahlak ne demek, ahlak kavram n n zerine kabilir miyiz, bu d nyan n a rl ndan kendimizi nas l kurtaraca z, g rd klerimiz, hissettiklerimiz bir yan lsama m , bir k yolu var m do uyla bat n n aras nda kalm ama ikisi de olamam bizler i in Bu kitap bunlara tabi ki cevaplar vermiyor ama kahraman m z n bunlar i inde k vrand n d n yorum Harika bir kitap.


 3. Enes Mücahit Enes Mücahit says:

  Etkileyici bir eser Delilik, ak ll l k ve ahlak zerine k s r sorular ve o sorular n st nde giden bir hikaye Karakterler neredeyse s rekli konudan saparak herhangi bir konuda monolo a ba l yorlar te bu anlarda yazar n kendi fikirlerini okudu umu hissettim.


 4. Aysegul Ata Aysegul Ata says:

  bence dili g ncellenmeli maalesef okunam yor


 5. Volkan Yuca Volkan Yuca says:

  20 Y zy l ba larinda bu kadar ak c ve hayal g c n z harekete ge iren bir dil kullanmak inan l r gibi de il Okurken heyecan n kesilmeden devam etti i bir eser.


 6. Asiye öztürk Asiye öztürk says:

  This review has been hidden because it contains spoilers To view it, click here H seyin Rahmi n ktedan tarz yla hep sevdi im yazarlar aras ndad r Ben deli miyim yazar n tarz na a ina olanlar i in tipik bir H seyin Rahmi roman Maalesef ben bu kitab pek sevemedim Delilik ve ahlak kavramlar n felsefiyi bir derinlikle tart maya u ra yor yazar ama hikaye zaten akli melekeleri yerinde olmayan iki karakter zerine kurulu oldu undan amac na ula am yor Fakat yer yer ahlak, adalet ile alakal enfes tespitlere denk geliyorsunuz.Ana karakterler hi sempatik de iller haliyle H seyin Rahmi n ktedan tarz yla hep sevdi im yazarlar aras ndad r Ben deli miyim yazar n tarz na a ina olanlar i in tipik bir H seyin Rahmi roman Maalesef ben bu kitab pek sevemedim Delilik ve ahlak kavramlar n felsefiyi bir derinlikle tart maya u ra yor yazar ama hikaye zaten akli melekeleri yerinde olmayan iki karakter zerine kurulu oldu undan amac na ula am yor Fakat yer yer ahlak, adalet ile alakal enfes tespitlere denk geliyorsunuz.Ana karakterler hi sempatik de iller haliyle pek ba kuram yorsunuz kendileriyle lahi adalet yerini buluyor kitab n sonunda neyseki.Kitaba dair as l nemli nokta bug n dahi tabu kabul edilen mevzular n H seyin Rahmi taraf ndan c retkarca ele al nabilmi olmas Yazar n ba hakk nda halk ahlaks zl a sevketmek minvalinde davalarla epey bir a r m Yani sans rden nasibi alanlardan H seyin Rahmi de


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *