[Read] ➵ Bozkurtlar Author Hüseyin Nihal Atsız – Buyprobolan50.co.uk


 • Paperback
 • 628 pages
 • Bozkurtlar
 • Hüseyin Nihal Atsız
 • Turkish
 • 02 March 2019

10 thoughts on “Bozkurtlar

 1. says:

  Her T rk okumal.


 2. says:

  ruh adam cok daha kaliteliydi.


 3. says:

  inde iki kitap var Bozkurtlar l yor, Bozkurtlar Diriliyor ki kitapta da olaylar t ken ve in aras nda ge iyor.Bozkurtlar l yor gereksiz uzat lm ve tekrar eden yerler ok.Bozkurtlar Diriliyor ise daha ak c ve karar nda olmu Bunun yan nda bu kitapta nceki kitab ve kendini tekrar ediyordu.Bunlar n d nda ...


 4. says:

  Gururla, binlerce kez s yleyebilirim ki K r ad benim davam n ad d r.Tarihimiz kahramanl k rnekleriyle doludur ama phesiz in saray n basan K r ad ve k rk erisi bunlar n en y ksek mertebelisidir Sayelerinde kinci G kt rk Devleti kurulmu , T rkler esir kalmam t r K r ad n o lunun kaderi de y reklerimizi da lam t r Kahramanl k dolu bu kitap, ak c anlat m yla T rk Edebiyat nda bir ba yap tt r Ats z Ata n n Bozkurtlar hissederek yazd n anlamak i in ok bir ey yapmaya l zum yok K r ad n k z n n son s zlerine bakman z yeterli Ve ilk kitab n sonuna d t not.Okuyucular z lmesin nk Bozkurtlar Dirilecektir Her karakteri ayr g zel.Alm la s , Ay Han m yla T rk kad n n nas l olmas gerekti ini, San ar , bara Alp i, Pars , Yamtar yla b k lmeyen T rk erli ini, K r ad la, lteri Ka an la ger ek T rk h k mdarl n bi...


 5. says:

  Nihal Ats z la tan mam ok ge olsa da Ruh Adam la ba lad Ruh Adam bir g nde bitirmi , etkisinden aylarca kamam t m Bozkurtlar okumay en sona b rakmak istedim, okumaya ba lay nca da bitirme s resini elimden geldi ince uzatmak Benim gibi roman sever bir insan i in Ats z n bu t rde say l eser b rakmas ne kadar z c Kitap okurken film izler gibi olaylar g z mde c...


 6. says:

  Defalarca okunmas gereken Ats z roman Madem ki unuttunuz K r ad adl eriyi,Hat rlat r z yine ya mur kokan geceyi


 7. says:

  evirdi im her sayfada i imdeki Bozkurt uludu da uludu Bir ok yerde g zya lar m n istemsizce akt n fark ettim Ne yazarsam yazay m etkileni imi tarif edemem BU Y ZDEN OKUYUN, OKUTUN 3


 8. says:

  lkemizce de eri bilinmeyen bir ba yap t Okullarda ders olarak okutulmas laz m Ba kalar na zenmek yerine kendi tarihimizle bar k olmal , ecdad m zla gurur duymal y z Ne mutlu ki Nihal Ats z bize b yle bir destan b rakm Okunmal.


 9. says:

  4.5 5Genel olarak tam bir Nihal Ats z kitab yd Milli gelerin a r bast , bir ok karakterle tan t m bir kitap oldu Kitap ok g zeldi ama beni rahats z eden tek unsur bir Ats z klasi i olan a kt san r m Ats z kitaplar nda a k bol bol kullanan bir yazar ama bu kitab nda son...


 10. says:

  K kt rkler zaman nda n gelecek nesillere dahi ula acak zg rl ne ve yi itli ine d k n T rk boylar n n in entrikalar kar s ndaki tutumunu, K r at ve beraberindeki 40 yi idin ba ms zl k u runa verdi i m cadele ve ulusun tekrardan dirili ini anlatan g zel bir eser.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BozkurtlarBozkurtlar Free Author H Seyin Nihal Ats Z Capitalsoftworks.co.uk Bozkurtlar, Yazar N Vaktiyle Verdi I L Tufk R M Saadeleri Sonucunda Bozkurtlar N L M Ve Bozkurtlar Diriliyor Adl L Ms Z Eserlerin, Bir Arada Yay Mlanmak Suretiyle Ald Yeni Isimdir Bozkurtlar, Her Idealist T Rk N Heyecan Nda, Fikir D Nyas Nda, Lk C L Nde Ve Inanc Nda Pay Olan Dev Bir Eserdir Bu Roman, Dahi Ats Z Bey In Sa L Nda Iken Edebiyat M Z N Klasikleri Aras Nda Yerini Alm Ve Yazar N Da L Ms Zle Tirmi Tir T Ken Ne Riyat, Uzun Bir Aradan Ki Bu Zaman Zarf Nda Bir Ok Me Ru Ve Korsan Bask Lar Da Yap Ld Ktan Sonra, T Kl N Uur Ve Gururu Olan Bozkurtlar Yeniden Yay Nlarken Onbinlerce Okuyucusunun Heyecan N Tazelemekten Ve Sevincine Vesile Olmaktan K Van Duyar.


About the Author: Hüseyin Nihal Atsız

T rk l n nc lerinden olan Nihal Ats z, Turanc evreler taraf ndan ayn zamanda g l bir T rkolog olarak kabul edilir Bu evrelere g re T rk dilini, tarihini ve edebiyat n gayet iyi bilen Ats z, zellikle T rk tarihinin G kt rk k sm nda uzmanla m t ok sevdi i bu devreyi Bozkurtlar n l m ve Bozkurtlar Diriliyor adl iki eser ile romanla t rm t r Deli Kurt adl roman Osmanl tarihini