Mutlu Olmak Varken PDF/EPUB ✓ Mutlu Olmak ePUB

Mutlu Olmak Varken [Read] ➲ Mutlu Olmak Varken ➮ A. Kadir – Buyprobolan50.co.uk Toplumcu ger ek i iirimizin b y k ustalar ndan biri olan A, Kadir , iirlerini Mutlu Olmak Varken ad alt nda tek ciltte toplam t O kitab na giremeyen, daha sonra yazd altm kadar yeni iiriyle birlikte Toplumcu ger ek i iirimizin b y k ustalar ndan biri olan A, Kadir , iirlerini Mutlu Olmak Mutlu Olmak ePUB ´ Varken ad alt nda tek ciltte toplam t O kitab na giremeyen, daha sonra yazd altm kadar yeni iiriyle birlikte, son g nlerinde yazd kendi ya am ve sanat ser venini kitab na ekledik ve bu geni letilmi yeni bas ma yine Mutlu Olmak Varken ad n koymay uygun bulduk T rk iirinin bu de erli ustas n B t n iirleri yle bir b t n olarak sunman n k vanc i indeyizA Kadir i pek severim Y re imin ba nda oturan insanlardan biridir Onun y re i halis bir air y re idir Naz m Hikmet A Kadir in ad , ilenin oldu u kadar direncin de ad d r, umudun ve al kanl n da ad d r K sacas , rste d v le d v le elikle en namusun ad d r As m Bezirci yle insan bir anda saran, sarsan bir iir de il, yava yava s cakl n duyuran bir al mad r Do an H zlan A Kadir, d n de, bug n de halk n, insanlar n airidir iirlerinde alabildi ine bir insan sevgisi, alabildi ine bir s cakl k ve candanl k vard r.


About the Author: A. Kadir

y l nda stanbul da do du As l ad brahim Abd lkadir Meri boyu dur Orta Mutlu Olmak ePUB ´ renimini Ey p Ortaokulu ve Kuleli Asker Lisesinde tamamlad de Kara Harp Okulu son s n f rencisiyken N z m Hikmet le birlikte yarg lanarak on ay hapse mahkum oldu ve okuldan kart ld Cezaevinden k nca askerlik hizmetini er olarak tamamlad de stanbul niversitesi Hukuk Fak ltesi ne girdi Bir yandan da Tan gazetesinde musahhihlik d zeltmenlik yapt Y r y dergisinin yay mlanmas na katk verdi lk iir kitab Tebli toplat ld S k y netim mahkemesince s rg ne g nderildi D rt y l Mu la, Bal kesir, Konya, Adana ve K r ehir de kald de stanbul a d nd ve bir bisk vi fabrikas nda al maya ba lad Daha sonra e itli yay nevlerinde d zeltmenlik, evirmenlik yapt den sonra kitaplar n kendisi yay mlad lk iirlerinde Necip Faz l ve Faruk Nafiz in etkisi alt ndad r Bu iirlerinden baz lar Ak n gazetesinde yay mland Ankara Cezaevinde N z m Hikmet le birlikte yatan A Kadir, onun iir ve d ncesinin etkisi alt na girer Ses ve Yeni Edebiyat dergilerinde iirleri Naz m n Mazhar L tfi takma ad yla iirleriyle yan yana kar Daha sonra Ali Karasu takma ad yla G n, Y n ve P nar gibi dergilerde yazd ku a toplumcu airleri aras nda yer alan A Kadir, d nya airlerinden iir evirileri de yapt eviri al malar yla Hasan Ali Ediz eviri d l n , Azra Erhat st n Hizmet d l n ald Mart tarihinde ld Eserleri, iir Tebli , Ho Geldin Halil brahim , D rt Pencere , Mutlu Olmak Varken B t n iirleri, eviri As l Adalet Do u Bat airlerinden, , Se me iirler Paul Eluard dan, As m Bezirciyle, , lyada Azra Erhat la, , Odysseia Azra Erhat la, , Bug n n Diliyle Mevl na , Bug n n Diliyle Hayyam .10 thoughts on “Mutlu Olmak Varken

  1. Deniz Balcı Deniz Balcı says:

    airler ve iirler hakk nda konu mak kolay de il Sevdi imiz zaman neden sevdi imiz sevmedi imiz zaman neyi sevmedi imiz hep sisin arkas nda kal yor Kolay kolay kelimelere d k lm yor Ben ahsen ok da anlam yorum iirden zaten Bazen ihtiya duyuyorum, al p elime bir tane iir kitab okuyorum da okuyorum Mutlu Olmak Varken de yata m n kenar ndayd bir s redir gel git okuyordum Naz m Hikmet i and ran toplumcu iirler kaleme alm A.Kadir O ku a n derdinin damarlar i inde gezdiriyor ok airler ve iirler hakk nda konu mak kolay de il Sevdi imiz zaman neden sevdi imiz sevmedi imiz zaman neyi sevmedi imiz hep sisin arkas nda kal yor Kolay kolay kelimelere d k lm yor Ben ahsen ok da anlam yorum iirden zaten Bazen ihtiya duyuyorum, al p elime bir tane iir kitab okuyorum da okuyorum Mutlu Olmak Varken de yata m n kenar ndayd bir s redir gel git okuyordum Naz m Hikmet i and ran toplumcu iirler kaleme alm A.Kadir O ku a n derdinin damarlar i inde gezdiriyor okuru iirler bir yana beni en ok A Kadir in bizzat yazd ns z ve sons z etkiledi Yaratt tan kl k hissi ho uma gitti Merakl lar na tavsiye ederim yi okumalar


  2. raShit raShit says:

    Mutlu olmak varken bu d nyada, geceler geldi dayand kap m za, olduk ac m zla sarma dola , bekledik d m zle koyun koyuna.


  3. Furkan Başar Furkan Başar says:

    Naz m Hikmet in yazd ndan daha g zel yaz lm Naz m Hikmet iirleri gibi Abd lkadir Meri boyu nun iirleri T rk e yi ustal kla kullanmas n n yan s ra a k, aile ve toplumun i i e ge ti i iirleri her iirsever okumay hak ediyor Bazen bir Ezginin G nl t rk s nde buluyor insan kendini, bazen bir Naz m Hikmet Mar nda LEBizim hi bir h rriyetimiz yok,Hi bir h rriyetimiz,Ne al mak, ne konu mak, ne sevi mek,Sen orda ba r na bas dur en b y k ileyi,Ben burda en b y k ileyi dolduray Naz m Hikmet in yazd ndan daha g zel yaz lm Naz m Hikmet iirleri gibi Abd lkadir Meri boyu nun iirleri T rk e yi ustal kla kullanmas n n yan s ra a k, aile ve toplumun i i e ge ti i iirleri her iirsever okumay hak ediyor Bazen bir Ezginin G nl t rk s nde buluyor insan kendini, bazen bir Naz m Hikmet Mar nda LEBizim hi bir h rriyetimiz yok,Hi bir h rriyetimiz,Ne al mak, ne konu mak, ne sevi mek,Sen orda ba r na bas dur en b y k ileyi,Ben burda en b y k ileyi dolduray m,Ekme e muhta , h rriyete muhta , sana muhta.Sen orda dal ndan kopar lm bir zerdali gibi dur,Ben burda zerdalisiz bir dal gibi duray m Sayfa 121


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *