Hardcover ☆ Moment niedźwiedzia Kindle º


Moment niedźwiedzia [Download] ➵ Moment niedźwiedzia ➾ Olga Tokarczuk – Buyprobolan50.co.uk Czy zwierz ta nosz maski I co si kryje w ich oczach, skoro nie ma tam duszy Czy mo liwa jest heterotopia wiat radykalnie inny od naszego, gdzie nie ma mowy o zabijaniu i zjadaniu , bo Inni to partnerz Czy zwierz ta nosz maski I co si kryje w ich oczach, skoro nie ma tam duszy Czy mo liwa jest heterotopia wiat radykalnie inny od naszego, gdzie nie ma mowy o zabijaniu i zjadaniu , bo Inni to partnerzy, bliscy Gdzie zamiast wiedzy w adzy mamy strategi wiadomej niewiedzy, a zamiast dominacji wsp odczuwanie Balansuj c na granicy literackiej mitologii i krytycznej eseistyki, Olga Tokarczuk opowiada nam o ciele, seksualno ci i mierci, o uwik aniu w p e i uwiedzeniu darkroomem O Michelu Faberze i Matriksie A tak e o swoich podr ach, mapach l k w i l d w, ulicach Amsterdamu i horyzoncie Masywu l y.

  books Unlimited | New & Used bookstore | Franklin, NC – buyprobolan50.co.uk o ciele, seksualno ci i mierci, o uwik aniu w p e i uwiedzeniu darkroomem O Michelu Faberze i Matriksie A tak e o swoich podr ach, mapach l k w i l d w, ulicach Amsterdamu i horyzoncie Masywu l y."/>
 • Hardcover
 • 192 pages
 • Moment niedźwiedzia
 • Olga Tokarczuk
 • Polish
 • 10 January 2018
 • 8362467363

About the Author: Olga Tokarczuk

Olga Tokarczuk is one of Poland s most celebrated and beloved authors, a winner of the Nobel Prize in Literature and the Man Booker International Prize, as well as her country s highest literary honor, the Nike She is the author of eight novels and two short story collections, and has been translated intothan thirty languages.10 thoughts on “Moment niedźwiedzia

 1. Johan Thilander Johan Thilander says:

  I bokens f rsta del, kallad Heterotopier, blev jag f rst lite besviken mnesvalen k ndes n stan banala filosofisk analys av filmen The Matrix , och jag var beredd p att ge boken ett ganska l gt betyg.Men i bokens andra del v nde det och jag k nde igen min Olga Fick ocks k nsla f r hur mycket av henne det finns i hennes romankarakt rer, fint

 2. Prince Mendax Prince Mendax says:

  mitt f rsta m te med olga.

 3. Mikaela Mikaela says:

  N gra av ess erna i denna samling k ndes f r mig lite som att sparka in ppna d rrar Jag utsattes inte f r n gra nya tankar, utmanades inte Vissa tyckte jag d remot mycket om och kommer b ra med mig, t.ex den om polska spr ket Helt enkelt oj mn kvalit , och det finns m jligen b ttre s tt att introduceras till hennes f rfattarskap.

 4. Daniela M Daniela M says:

  I pity that this read is not as popular as it should be the discourse of the Polishness within the cosmopolitism and the cosmopolitism within the Polishness prominent throughout the whole work is a masterpiece of its kind It s a book that is Polish, but kinda not in a meaning anyone would think of There aren t many reads that would be so on fleek in regard to the current situation in Poland.Tokarczuk contemplates the existence of heterotopia perceptions of, for instance, animals and, particu I pity that this read is not as popular as it should be the discourse of the Polishness within the cosmopolitism and the cosmopolitism within the Polishness prominent throughout the whole work is a masterpiece of its kind It s a book that is Polish, but kinda not in a meaning anyone would think of There aren t many reads that would be so on fleek in regard to the current situation in Poland.Tokarczuk contemplates the existence of heterotopia perceptions of, for instance, animals and, particularly, gender, which is depicted as performative and referred to as a spectrum, percolating with one of the figures she s influenced by, Judith Butler She speaks about unspoken, taboo, which is taboo only in some s minds she embraces Polishness while pointing out its inconsistencies and included them as an enriching factor The chapter regarding the Polish language perfectly explores something which I called with one of my friends as plasticity She also questions the dichotomy of reality and fiction I actually doubt there is anything that human life in a contemporary society consists of especially in contemporary Poland which contemplation wouldn t be evoked by this book.I highly recommend this read and I hope that a translation of it would be available soon Nonetheless, as expressed by Tokarczuk in one of the essays in regard to House of Day, House of Night I was afraid that indeed, as it is sometimes argued, Polish prose is so specific that it becomes hermetic and untranslatable , which, alas, is true and applicable to many reads as a result of the plasticity of Polish Moment Nied wiedzia makes me feel proud of my origin, being an uncommon occurrence

 5. Sophie Engstrom Sophie Engstrom says:

  En fantastisk ess samling, men m nga t nkv rda och egensinniga analyser av v r samtid och historia Nu vet jag varf r PiS vann valet 2015, varf r polska r ett s vidunderligt vackert spr k, varf r Amsterdam bor r or dda och varf r polackerna r ett s speciellt inslag i v r Europeiska gemenskap Tack Olga Vad vore v rlden utan dig

 6. Dymbula Dymbula says:

  Kniha pln fantastick ch post eh , st pk i informac , kter m donut p trat d l.

 7. Jan Jan says:

  Eseje a sloupky Olgy Tokarczukov plynule p ech zej do jej beletristick tvorby a pr v na tomhle pomez mi p ijdou nejzaj mav j Zat mco z ejm ji by nez vazn formulovan n zory na vegetari nstv nebo podobu lidsk spole nosti lze zv it a v n em souhlasit, v jin m nesouhlasit a v dal m obecn souhlasit, ale nedr et se toho, tak zejm na ve st edn sti knihy formulovan post ehy maj svou strukturou bl zko k haiku a p sobly na mne nejl pe.

 8. Annie Annie says:

  Sko czy am dzisiaj czyta i mam bardzo wiele burzliwych uczu , wi c a musz napisa co w rodzaju recenzji Moment nied wiedzia to zbi r r nych artyku w i tekst w Olgi Tokarczuk z lat 1997 2011 Ksi ka jest podzielona na trzy cz ci, kt re s od siebie tak r ne, e musz je oceni osobno.1 HETEROTOPIE 5 5Pierwsza cz ksi ki jest po prostu cudowna Poch on am j bardzo szybko i mia am ochot co chwil robi zdj cia stron i wrzuca je na Twittera z podpisem THISBardzo tra Sko czy am dzisiaj czyta i mam bardzo wiele burzliwych uczu , wi c a musz napisa co w rodzaju recenzji Moment nied wiedzia to zbi r r nych artyku w i tekst w Olgi Tokarczuk z lat 1997 2011 Ksi ka jest podzielona na trzy cz ci, kt re s od siebie tak r ne, e musz je oceni osobno.1 HETEROTOPIE 5 5Pierwsza cz ksi ki jest po prostu cudowna Poch on am j bardzo szybko i mia am ochot co chwil robi zdj cia stron i wrzuca je na Twittera z podpisem THISBardzo trafne komentarze na temat cierpienia zwierz t, p ci, budowy spo ecze stwa Najbardziej spodoba mi si tytu owy tekst Jak wymy li heterotopi Gra towarzyska Gdyby by d u szy i bardziej rozbudowany, to m g by by pe noprawn dwudziestopierszowieczn wersj Utopii Thomasa More a 2 PLIKI PODR NE 4 5Wi kszo tekst w tutaj to kr tkie przemy lenia z podr y jak zreszt tytu wskazuje Pliki podr ne oryginalnie by y napisane w roku 2009 i gdzieniegdzie pojawia y si komentarze o innych kulturach, kt rych bym ju nie wybaczy a, gdyby powsta y w roku 2018 Ale opr cz tego, to przyjemnie si to wszystko czyta o, chocia mia am ju wi cej drobnych zastrze e Po prostu niekt re teksty mi si podoba y bardziej, niekt re mniej niekt re by y raczej nudne, niekt re ju dla mnie troch zbyt pretensjonalne ale te niekt re bardzo trafne i ciekawe 3 PSTR G W MIGDA ACH 2 5Festiwal pretensjonalno ci Ugh, jak ja nie lubi czyta takich rzeczy Jest tu 7 tekst w podoba mi si jeden By to Moment nied wiedzia , kt ry jest bardzo kr ciutkim artyku em na temat literatury i tego jak fikcja zaciera si z prawd Kilka tekst w by o o tematyce przyrodniczo patriotycznej, co do o mnie nie przemawia zupe nie Znowu zaczynamy przypomina plemi zapowiada o si bardzo dobrze, bo og lnie traktuje o katastrofie smole skiej, a raczej o pewnych reakcjach narodu, ko cio a, telewizji Ale w pewnym momencie autorka zaczyna w bardzo dziwny spos b interpretowa mesjanizm przedstawionych w Dziadach i potem ca y tekst ju , wed ug mnie, nie ma sensu.Najgorszym tekstem jest zdecydowanie Palec, kt ry wskazuje na Ksi yc Jako osoba interesuj ca si j zykoznawstwem i studiuj ca r ne przedmioty j zykoznawcze, czuj si nim a personalnie ura ona Jest to bardzo nieudana pr bo literacko poetyckiego streszczenia artyku u z Wikipedii o j zyku polskim oraz r wnie nieudana i wr cz idiotyczna pr ba pokazania, e j zyk polski jest seksistowski Droga Pani Tokarczuk to e s owo cz owiek jest gramatycznie rodzaju m skiego nie oznacza, e j zyk polski jest seksistowski Seksizm w j zyku jest prawdziwym i powa nym problemem, ale nie le y on w tym, e istnieje rodzaj gramatyczny Wida , e autorka nie wie nic o j zykoznawstwie i tylko pr buje by m dra na ten temat Jestem bardzo zdziwiona i rozczarowana nie spodziewa am si tego po tej autorce Dodatkowo, ten tekst zosta wyg oszony na jakim kongresie t umaczy nie wiem, czy mia si , czy p aka.Koniec ko c w, daj ocen 3 5 Mo e gdyby kolejno rozdzia w cz ci by a odwr cona, to ko cz c ksi k czytaj c o maskach zwierz t i yciu w matriksie, ju bym by a zapomnia a o niezrozumia ych przemy leniach o rzekach Ale przez to, e ksi ka ko czy si tak s abiutko, to b d j wspomina raczej negatywnie i pewnie niesmak pozosta

 9. Radek Gabinek Radek Gabinek says:

  W kierunku Olgi Tokarczuk pop yn a w ostatnim czasie fala hejtu ze strony pewnej grupy ludzi zamieszkuj cej ten kraj W zwi zku z tym, e jako do tej pory nie uda o mi si zmobilizowa do tego eby zapozna si z jej tw rczo ci , to pomy la em sobie, e wsparciem z mojej strony dla niej mo e by po wi cenie uwagi jej tw rczo ci Wi c na zasadzie niech wyniknie z tej sytuacji co dobrego si gn em po Moment nied wiedzia Jestem zachwycony t ksi k i co za tym idzie jej autork Pani Olga Tok W kierunku Olgi Tokarczuk pop yn a w ostatnim czasie fala hejtu ze strony pewnej grupy ludzi zamieszkuj cej ten kraj W zwi zku z tym, e jako do tej pory nie uda o mi si zmobilizowa do tego eby zapozna si z jej tw rczo ci , to pomy la em sobie, e wsparciem z mojej strony dla niej mo e by po wi cenie uwagi jej tw rczo ci Wi c na zasadzie niech wyniknie z tej sytuacji co dobrego si gn em po Moment nied wiedzia Jestem zachwycony t ksi k i co za tym idzie jej autork Pani Olga Tokarczuk kupi a mnie swoj inteligencj , otwartym umys em, ciekawo ci wiata, ale chyba przede wszystkim pewn doz przekory i niezgody na oczywisto ci i uproszczenia za pomoc kt rych patrzymy na otaczaj c nas rzeczywisto Bardzo mi si podoba jej spos b widzenia otaczaj cego nas wiata i to jak w jej felietonach fikcja zamienia si miejscami z faktami i odwrotnie To samo na co do tej pory patrzy em nie widz c nic poza pozorami nabiera w uj ciu Olgi Tokarczuk kolor w i zaciekawia, niczym co co widzimy poraz pierwszy Ksi k polecam z ca ego serca A co do reakcji na wypowiedzi autorki, to my l sobie e niestety wi kszo Polak w nie lubi wszystkiego co wychodzi poza norm , standard i pozory Ja lubi patrze z r nych punkt w widzenia i si ga poza pozory i pewnie st d moja wielka mi o od pierwszego przeczytania do Pani Olgi

 10. Urszula Urszula says:

  M drego a mi o pos ucha Zebrane w jednym tomie r nego rodzaju artyku y Tokarczuk czy jedno jej nienachalne i empatyczne podej cie do wiata Autorka dotyka, cz sto z czu o ci , temat w unikanych i pomijanych, posi kuj c si nie tylko w asnymi przemy leniami, ale i przywo uj c dzie a innych pr nych umys w Pl sa po tematach, pocz wszy od traktowania zwierz t, przez postrzeganie wiata i przez pryzmat w asnej osobowo ci, do nie miertelnie mesja skiego podej cia narodu polskiego do samego M drego a mi o pos ucha Zebrane w jednym tomie r nego rodzaju artyku y Tokarczuk czy jedno jej nienachalne i empatyczne podej cie do wiata Autorka dotyka, cz sto z czu o ci , temat w unikanych i pomijanych, posi kuj c si nie tylko w asnymi przemy leniami, ale i przywo uj c dzie a innych pr nych umys w Pl sa po tematach, pocz wszy od traktowania zwierz t, przez postrzeganie wiata i przez pryzmat w asnej osobowo ci, do nie miertelnie mesja skiego podej cia narodu polskiego do samego siebie.Tokarczuk zdobywa serce nie tylko b yskotliwymi przemy leniami, ale przede wszystkim nienachalnym stylem i otwarciem na dyskusj i kontrargumenty Jak e szkoda, e takie g osy na codzie nikn w rozemocjonowanym wrzasku Ale dobrze, e w og le s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *