!!> PDF / Epub ☁ Moja kišna djevojčica ✍ Author Davina – Buyprobolan50.co.uk

Moja kišna djevojčica Pri A O Ljubavi, Jednoj Posebnoj Djevoj Ici I Sretnoj Obitelji Pri A Koja Je Ganula Hrvatsku.Davina Je Pseudonim Ene U Ranim 40 Ima, Podrijetlom Iz Bosne I Hercegovine, Koju Je Ljubav Odvela U Njema Ku U Kojoj I Danas Ivi Relativno Mlada Saznala Je Da Ne E Mo I Postati Biolo Ka Majka Te Je Zajedno Sa Suprugom Odlu Ila Posvojiti 18 Mjese Nu Djevoj Icu Iz BiH Uskoro Je Shvatila Da Je Djevoj Ica, Njezina Princeza, Posebna Moja Ki Na Djevoj Ica Svojevrsni Je Dnevnik Princezina Odrastanja Ije Je Dijelove Davina Po Ela Objavljivati Na Forumu Roda U Elji Da Potakne Ljude Da Posvajaju Djecu S Posebnim Potrebama I Objasni Im Da Mogu Biti, Kao I Oni Sretna Obitelj Postovi O Princezinoj Svakodnevici Njezinim Radostima, Gubicima, Malim I Velikim Pobjedama, Strahovima I Snovima Ili, Vrlo Jednostavno, Odrastanju Ubrzo Su Postali Iznimno Itani Nakon To Je Pri A Objavljena U Jutarnjem Listu, Rezultat Je Bio Nova Lavina Odu Evljenih Reakcija Upravo Zbog Tih Reakcija Davina Je Pristala Oti I Korak Dalje U Suradnji S Novinarkom Kristinom Tur In Dopunila Je I Pro Irila Svoju Originalnu Pri U, Dodala Nove Dijelove Ivota Svoje Obitelji, Podijelila Svoje Radosti I Svoje Strahove Te Odlu Ila Objaviti Je Kao Knjigu Kako Bi Doprla Ne Samo Do Itatelja I Potencijalnih Posvojitelja Ve I Do Zakonodavaca I Stru Njaka.Rije Ima Same Autorice, Ako Zbog Ove Pri E Ijedno Dijete S Posebnim Potrebama Bude Posvojeno Ili Se Ijedan Par Ohrabri U Odluci Da Postanu Roditelji Posvojenjem Ili Ako Barem Dio Itatelja Promijeni Odnos Prema Njima Njezin E Cilj Biti Ispunjen.


10 thoughts on “Moja kišna djevojčica

 1. says:

  Stara poslovica ka e da nakon ki e dolazi sunce simboliziraju i tako ovjeku svojstvenu nadu u sretniju budu nost to e uslijediti po svr etku lo eg razdoblja Nadu jednaku onoj da e nas, nakon bezbrojnih ki nih dana, napokon ugrijati razigrane sun eve zrake Jer ljudi vole sunce, zar ne Ve ina e se slo iti, ali postoje i oni kojima upravo ki ne kapi crtaju osmijeh, oni kojima ne trebaju ni izmice ni kabanica pa niti ki obran, oni u ki i u ivaju s osmijehom na licu Nekima su udni, nekima posebni, ali najva nije je da su, upijaju i ki u, neizrecivo sretni Jednoj je maloj ki oljupki svoje srce prije 14 godina otvorila mama Davina, njeguju i je i paze i kao ki nu kap na dlanu Njena se pri a, pri a o Princezi, jednom neobi nom odrastanju i mjestu gdje se smijeh i suze neprekidno mije aju, prelila preko dr avnih granica, pro irila internetskim prostorom, dotakla srca mnogih, iza av i iz diskursa problema samo posvjoene ili samo djece s te ko ama postala je univerzalna i naposljetku je objedinjena u knjizi Moja ki na djevoj ica Mama Davina pred itatelja postavlja pri u onako kako najbolje zna, jednostavno, iskreno, bez pompe, patetike i velikih rije...


 2. says:

  2,5Odmah u startu da navedem da ocjena nema veze sa samom pri om Svaka ast mami i tati i njihovoj Princezi No, na in pisanja i rezanje toka emocije nakon svake stranice i pol me znalo zapitati, da li to mo da pi e djevoj ica, a ne njena majka teta to se nije us...


 3. says:

  Ova pri a me ba dirnula Stalno sam razmi ljala koliko je toj obitelji bilo te ko, kolike su prilagodbe trebale i kako nije lako prihvatiti da ima dijete s te ko ama Ta mama je zaista lavica.Moram re i da sam se u pri i prona la i profesionalno Kao pedagog se susre em s djecom s te ko ama i uvijek me strah da ne u znati kako im pristupiti itaju i knjigu prisjetila sam se seminara kojem sam nazo ila i na kojem su nam...


 4. says:

  Pretpostavljam da bih zbog ove, samo dvije zvjezdice, mogla dobiti po glavi I to ne zato to mi se knjiga, mo da, ne svi a Jer, ionako imamo razli ita mi ljenja, itala ki ukus i, na kraju krajeva, razli iti smo ljudi No, ovo je knjiga kojoj je ve ina ljudi ovdje koliko sam primijetila dala pet zvjezdica i svi su stra no odu evljeni cijelom pri om, enom majkom koja je, je l , napisala ovu knjigu, njezinim velikim srcem, jer je posvojila djevoj icu s posebnim potrebama djevoj ica ima Aspergerov sindrom, jedan od mnogih oblika autizma, ili kako znaju govoriti autisti nog spektra , i sve ne to krasno i dobro Naravno, dobro je Lijepo je to je ena, zajedno sa svojim suprugom, posvojila te ko posvojivo dijete i to je, uza sve pote ko e koje donosi ivot s takvim djetetom a i s m Aspergerov sindrom , ona cijelom du om zaljubljena u svoje dijete i ne da je nikome i sve to uz to ide No nigdje ne stoji da je knjiga napisana tako kako jest kao da mi neka neka mi oproste nedovoljno obrazovani ljudi neuka ena usmeno prepri ava svoju pri u Svojim, razgovornim jezikom Onim koji ne...


 5. says:

  Predivna pri a ao mi je jedino to je kratka, ima jo toliko to bih voljela saznati o ovoj posebnoj djevoj ici i njenoj obitelji.


 6. says:

  Davina Moja ki na djevoj ica I uvijek kad na ivotnoj ljulja ki uzmemo toliko zaleta da se ona ve sama ljulja, uvijek do e netko ili ne to i onako nas grubo zaustavi, pa nije vi e cilj nastaviti se ljuljati ve odr ati puku ravnote u da ne pljusnemo o pod nego ostanemo na ljulja ki kako bismo mogli uzeti novi zalet Moja ki na djevoj ica pri a je ispri ana nesebi nom pomo u i iskreno u majke jedne djevoj ice sa posebnim potrebama Davina, kako je sebi pseudonim dala ova majka zbog za tite vlastitog identiteta, krajem 2013.godine na internetskom forumu Roditelji u akciji RODA po inje pred lice javnosti iznositi pri u o posvojenju djevoj ice sa posebnim potrebama.Ovom pri om je, kako sama isti e eljela motivisati bra ne parove da se odlu e na posvojenje, ne izuzimaju i pritom opciju usvajanja djece sa posebnim potrebama.Glavne karakteristike autizma su slaba ili nikakva socijalna interakcija i komunikacija, ograni eni i ponavljaju i obrasci pona anja.Kada je prije petnaest godina usvojila svoju ki nu djevoj icu kojoj je za potrebe ove knjige dala ime Princeza, mama Davina je bila svjesna da se djevoj ica bori sa rahitisom i sa...


 7. says:

  I have to admit, the book opened my eyes Such a beautiful story.


 8. says:

  Sve je po elo jednim komentarom 2013 godine na pod forumu Posvajanje djece foruma udruge RODA Jedna posvojiteljica je eljela potaknuti osobe i parove koji ele posvojiti djecu na posvajanje djece s posebnim potrebama ili nekim pote ko ama Tada sigurno nije ni slutila da je upravo napisala prve re enice svoje budu e knjige Knjige u kojoj e opisati svoj ivot sa svojom ki nom djevoj icom.Davina je pseudonim pod kojim se skriv...


 9. says:

  divna, divna pri a


 10. says:

  Predivna knjiga koja govori o ljubavi