Moja kišna djevojčica ePUB Ì Moja kišna PDF \

Moja kišna djevojčica [PDF / Epub] ☀ Moja kišna djevojčica By Davina – Buyprobolan50.co.uk Pri a o ljubavi, jednoj posebnoj djevoj ici i sretnoj obitelji Pri a koja je ganula HrvatskuDavina je pseudonim ene u ranim ima, podrijetlom iz Bosne i Hercegovine, koju je ljubav odvela u Njema ku u Pri a o ljubavi, jednoj posebnoj djevoj ici i sretnoj obitelji Pri a koja je ganula HrvatskuDavina je pseudonim ene u ranimima, podrijetlom iz Bosne i Hercegovine, koju je ljubav odvela u Njema ku u kojoj i danas ivi Relativno mlada saznala je da ne Moja kišna PDF \ e mo i postati biolo ka majka te je zajedno sa suprugom odlu ila posvojitimjese nu djevoj icu iz BiH Uskoro je shvatila da je djevoj ica, njezina Princeza, posebna Moja ki na djevoj ica svojevrsni je dnevnik Princezina odrastanja ije je dijelove Davina po ela objavljivati na forumu Roda u elji da potakne ljude da posvajaju djecu s posebnim potrebama i objasni im da mogu biti, kao i oni sretna obitelj Postovi o Princezinoj svakodnevici njezinim radostima, gubicima, malim i velikim pobjedama, strahovima i snovima ili, vrlo jednostavno, odrastanju ubrzo su postali iznimno itani Nakon to je pri a objavljena u Jutarnjem listu, rezultat je bio nova lavina odu evljenih reakcija Upravo zbog tih reakcija Davina je pristala oti i korak dalje U suradnji s novinarkom Kristinom Tur in dopunila je i pro irila svoju originalnu pri u, dodala nove dijelove ivota svoje obitelji, podijelila svoje radosti i svoje strahove te odlu ila objaviti je kao knjigu kako bi doprla ne samo do itatelja i potencijalnih posvojitelja ve i do zakonodavaca i stru njakaRije ima same autorice, ako zbog ove pri e ijedno dijete s posebnim potrebama bude posvojeno ili se ijedan par ohrabri u odluci da postanu roditelji posvojenjem ili ako barem dio itatelja promijeni odnos prema njima njezin e cilj biti ispunjen.


10 thoughts on “Moja kišna djevojčica

 1. Petra Miocic Petra Miocic says:

  Stara poslovica ka e da nakon ki e dolazi sunce simboliziraju i tako ovjeku svojstvenu nadu u sretniju budu nost to e uslijediti po svr etku lo eg razdoblja Nadu jednaku onoj da e nas, nakon bezbrojnih ki nih dana, napokon ugrijati razigrane sun eve zrake Jer ljudi vole sunce, zar ne Ve ina e se slo iti, ali postoje i oni kojima upravo ki ne kapi crtaju osmijeh, oni kojima ne trebaju ni izmice ni kabanica pa niti ki obran, oni u ki i u ivaju s osmijehom na licu Nekima su udni, nekima Stara poslovica ka e da nakon ki e dolazi sunce simboliziraju i tako ovjeku svojstvenu nadu u sretniju budu nost to e uslijediti po svr etku lo eg razdoblja Nadu jednaku onoj da e nas, nakon bezbrojnih ki nih dana, napokon ugrijati razigrane sun eve zrake Jer ljudi vole sunce, zar ne Ve ina e se slo iti, ali postoje i oni kojima upravo ki ne kapi crtaju osmijeh, oni kojima ne trebaju ni izmice ni kabanica pa niti ki obran, oni u ki i u ivaju s osmijehom na licu Nekima su udni, nekima posebni, ali najva nije je da su, upijaju i ki u, neizrecivo sretni Jednoj je maloj ki oljupki svoje srce prije 14 godina otvorila mama Davina, njeguju i je i paze i kao ki nu kap na dlanu Njena se pri a, pri a o Princezi, jednom neobi nom odrastanju i mjestu gdje se smijeh i suze neprekidno mije aju, prelila preko dr avnih granica, pro irila internetskim prostorom, dotakla srca mnogih, iza av i iz diskursa problema samo posvjoene ili samo djece s te ko ama postala je univerzalna i naposljetku je objedinjena u knjizi Moja ki na djevoj ica Mama Davina pred itatelja postavlja pri u onako kako najbolje zna, jednostavno, iskreno, bez pompe, patetike i velikih rije i, ali s velikom porukom Stil njena pisanja ponekad nalikuje razgovornom jeziku, no premda biste to zamjerili ve ini pisaca fikcije jer od fikcije ipak o ekujemo vi e promi ljanja o rije ima, biranja re enica i sveukupno probraniji stil u ovom slu aju upravo to to iz svake rije i izvire svakodnevnost cijeloj pri i daje prijeko potrebnu dozu autenti nosti kakvu joj niti jedno uredni ko u minkavanje ne bi moglo pru iti A za takvim postupkom potrebe nema niti Davina, ostavljaju i u knjizi mjesta za vlastite male, svakodnevne poraze, pogre ke ponekad nastale prevelikom maj inskom bri ljivo u ili uklju eno u, a progovorila je i o trenucima kojih se sada, s vremenskim odmakom, pomalo i stidi ivotnu su igru Davina i njena obitelj odlu ili odigrati bez rukavica, vjerojatno ve pomalo siti istima jer najve u im je rukavcu u lice bacio ivot prije 14 godina Tada su ova Bo njakinja s njema kom adresom i njen suprug shvatili kako ne e postati roditelji biolo kim putem i odlu ili se na posvajenje No, put im nije bio ni jednostavan ni lak jer, velikom broju djece u domovima unato , prednost pri posvajanju daje se, neslu beno, ali vrlo stvarno njema kim parovima Stoga su, primiv i poziv iz Bosne, objeru ke prihvatili ideju o posvajanju 18 mjese ne djevoj ice, rje avanju ijeg bi zdravstvenog stanja, problema s rahitisom i deformacijom stopala, pogodovalo preseljenje u Njema ku Kako e se uskoro ispostaviti, djevoj i ini zdravstveni problemi uvelike nadilaze one navedene, Davina se hrabro u, strpljivo u i odva no u kakvu samo majka mo e imati, zala e za svoju djevoj icu, za to da, premda je svjesna da s Princezom nije sve u redu njeno djetinjstvo ne odudara od drugih, normalnih djetinjstava Putem kojim je njena obitelj pro la, preska u i prepreke, ponekad se o njih i spoti u i, ali i, puno va nije, ustaj i s novim i sna nijim podstrehom, Davina sada vodi itatelja sigurnim glasom, osna enim vremenskim odmakom, no i sada glas kao da joj povremeno zastane, rije i zapnu, sje anja preplave, a emocije prevladaju Samo pozitivne jer, makar sje anja ponekad bila gorka, sve je to ivot i na kraju sve ispadne dobro, a ako nije dobro, onda nije kraj To je moto kojim se hranila dok je, obilaze i lije nike u potrazi za odgovorima, na razli itim poljima vodila bitke za svoju djevoj icu u vrti u, me u Princezinim vr njacima, u koli, s osobnim asistentima, ali i onu najte u, bitku sa samom sobom Dijagnoza, Aspergerov sindrom, jedan od sindroma iz sfere autisti nih stanja, donio je olak anje pomije ano s ohrabrenjem za nastavak Jer, sada se vi e nije borila protiv vjetrenja a, a njen je cilj postao samo jedan u initi da njena djevoj ica odraste u dobru, pametnu i koliko je to god mogu e samosvjesnu i samostalnu mladu enu Po rtvovnost i predanost ene iju pri u imate pred sobom, njena sposobnost da se ak i izrazito te kim situacijama nasmije u lice, odmahne rukom i ka e Idemo dalje poslu it e kao zama njak svakom itatelju Istodobno, upravo e vas te Davinine kvalitete obavezati, navesti da malo pomnije promislite o pitanju posvajanja i ljudima iji su domovi ispunjeni radosnom prisutno u djeteta upravo zbog tog ina oni nisu roditelji , ba kao to Davina nije mama , ona je Mama s velikim M U to ete se uvjeriti obratite li pa nju na sitne propuste i pogre ke na injene iz zaslijepljenosti iskrenom i bezgrani nom roditeljskom ljubavlju, u ijem se sredi tu nalazi dijete i zbog koje e svaki roditelj bar jednom u ivotu pogre no odlu iti misle i da ini dobro Iako se na forum udruge RODA, s ije je platforme ova pri a i krenula na put do svojih itatelja, Davina registrirala kako bi kod budu ih roditelja odagnala strah i raspr ila poneku predrasudu o posvojenju ne to starije i ili djece s pote ko ama, postigla je i mnogo vi e Ohrabrila je mnoge da se, sa irokim osmijehom na licu, prepuste ivotu i svaki pad pretvore u novi po etak Jer, na kraju, ipak sve ispadne dobro.http procitajto.com 2015 02 02 moja


 2. Tonkica Tonkica says:

  2,5Odmah u startu da navedem da ocjena nema veze sa samom pri om Svaka ast mami i tati i njihovoj Princezi No, na in pisanja i rezanje toka emocije nakon svake stranice i pol me znalo zapitati, da li to mo da pi e djevoj ica, a ne njena majka teta to se nije uspjelo prikazati sve ono to je u ovoj knjizi bitno ivot jedne obitelji s posebnom posvojenom djevoj icom Mislim da ovih par rije i jako puno govori, dok se u knjizi doga aji hladno nabrajaju i gubi svaki doticaj s itateljem 2,5Odmah u startu da navedem da ocjena nema veze sa samom pri om Svaka ast mami i tati i njihovoj Princezi No, na in pisanja i rezanje toka emocije nakon svake stranice i pol me znalo zapitati, da li to mo da pi e djevoj ica, a ne njena majka teta to se nije uspjelo prikazati sve ono to je u ovoj knjizi bitno ivot jedne obitelji s posebnom posvojenom djevoj icom Mislim da ovih par rije i jako puno govori, dok se u knjizi doga aji hladno nabrajaju i gubi svaki doticaj s itateljem


 3. Vivone Os Vivone Os says:

  Ova pri a me ba dirnula Stalno sam razmi ljala koliko je toj obitelji bilo te ko, kolike su prilagodbe trebale i kako nije lako prihvatiti da ima dijete s te ko ama Ta mama je zaista lavica.Moram re i da sam se u pri i prona la i profesionalno Kao pedagog se susre em s djecom s te ko ama i uvijek me strah da ne u znati kako im pristupiti itaju i knjigu prisjetila sam se seminara kojem sam nazo ila i na kojem su nam prikazali puno razli itih primjera rada s djecom s te ko ama Tad sam puno Ova pri a me ba dirnula Stalno sam razmi ljala koliko je toj obitelji bilo te ko, kolike su prilagodbe trebale i kako nije lako prihvatiti da ima dijete s te ko ama Ta mama je zaista lavica.Moram re i da sam se u pri i prona la i profesionalno Kao pedagog se susre em s djecom s te ko ama i uvijek me strah da ne u znati kako im pristupiti itaju i knjigu prisjetila sam se seminara kojem sam nazo ila i na kojem su nam prikazali puno razli itih primjera rada s djecom s te ko ama Tad sam puno nau ila, a itaju i ovu knjigu prisjetila sam se svega.Naravno da sam dok sam itala i nebrojeno puta sjetila svima dragog Sheldona i neke su me situacije zaista nasmijale Drago mi je to sam pro itala ovu knjigu Mislim da nas ovakve knjige oboga uju i ine humanijima


 4. Lidija Lidija says:

  Pretpostavljam da bih zbog ove, samo dvije zvjezdice, mogla dobiti po glavi I to ne zato to mi se knjiga, mo da, ne svi a Jer, ionako imamo razli ita mi ljenja, itala ki ukus i, na kraju krajeva, razli iti smo ljudi No, ovo je knjiga kojoj je ve ina ljudi ovdje koliko sam primijetila dala pet zvjezdica i svi su stra no odu evljeni cijelom pri om, enom majkom koja je, je l , napisala ovu knjigu, njezinim velikim srcem, jer je posvojila djevoj icu s posebnim potrebama djevoj ica ima A Pretpostavljam da bih zbog ove, samo dvije zvjezdice, mogla dobiti po glavi I to ne zato to mi se knjiga, mo da, ne svi a Jer, ionako imamo razli ita mi ljenja, itala ki ukus i, na kraju krajeva, razli iti smo ljudi No, ovo je knjiga kojoj je ve ina ljudi ovdje koliko sam primijetila dala pet zvjezdica i svi su stra no odu evljeni cijelom pri om, enom majkom koja je, je l , napisala ovu knjigu, njezinim velikim srcem, jer je posvojila djevoj icu s posebnim potrebama djevoj ica ima Aspergerov sindrom, jedan od mnogih oblika autizma, ili kako znaju govoriti autisti nog spektra , i sve ne to krasno i dobro Naravno, dobro je Lijepo je to je ena, zajedno sa svojim suprugom, posvojila te ko posvojivo dijete i to je, uza sve pote ko e koje donosi ivot s takvim djetetom a i s m Aspergerov sindrom , ona cijelom du om zaljubljena u svoje dijete i ne da je nikome i sve to uz to ide No nigdje ne stoji da je knjiga napisana tako kako jest kao da mi neka neka mi oproste nedovoljno obrazovani ljudi neuka ena usmeno prepri ava svoju pri u Svojim, razgovornim jezikom Onim koji nema veze s pisanjem, posebno pisanjem KNJIGE Naravno, mogla sam jednostavno prekinuti i ne itati dalje, kad sam ve vidjela na koji na in se sve to odvija, ali nisam to u inila, jer me zanimalo kamo e sve odvesti i kako je zavr ila Znam, ZNAM da e ve ina re i pa to, va na je ivotna pri a, a ne na in na koji je napisana, va na je ljubav, a ne lokalni izrazi koji se koriste bez navodnika, italika ili bilo kakvog drugog isticanja meni nije Ako je ne to knjiga, onda treba i izgledati kao knjiga Ako se pi e na druk iji na in, onda se to treba odmah naglasiti Ovako nisam saznala ni ta druk ije od mnogih sli nih pri a o djeci i odraslima s Aspergerovim sindromom Ako me to ini hladnom osobom koja ne razumije maj inu ljubav , neka tako bude Kad se pi e knjiga, neka se to ini Kad se nekome na kavi pri aju detalji iz ivota, neka se to ini Tamo, na kavi Bez pisanih slova


 5. Tanja Sprljan Szivo Tanja Sprljan Szivo says:

  Predivna pri a ao mi je jedino to je kratka, ima jo toliko to bih voljela saznati o ovoj posebnoj djevoj ici i njenoj obitelji.


 6. Ismar Ismar says:

  Davina Moja ki na djevoj ica I uvijek kad na ivotnoj ljulja ki uzmemo toliko zaleta da se ona ve sama ljulja, uvijek do e netko ili ne to i onako nas grubo zaustavi, pa nije vi e cilj nastaviti se ljuljati ve odr ati puku ravnote u da ne pljusnemo o pod nego ostanemo na ljulja ki kako bismo mogli uzeti novi zalet Moja ki na djevoj ica pri a je ispri ana nesebi nom pomo u i iskreno u majke jedne djevoj ice sa posebnim potrebama Davina, kako je sebi pseudonim dala ova majka zbog za tite vla Davina Moja ki na djevoj ica I uvijek kad na ivotnoj ljulja ki uzmemo toliko zaleta da se ona ve sama ljulja, uvijek do e netko ili ne to i onako nas grubo zaustavi, pa nije vi e cilj nastaviti se ljuljati ve odr ati puku ravnote u da ne pljusnemo o pod nego ostanemo na ljulja ki kako bismo mogli uzeti novi zalet Moja ki na djevoj ica pri a je ispri ana nesebi nom pomo u i iskreno u majke jedne djevoj ice sa posebnim potrebama Davina, kako je sebi pseudonim dala ova majka zbog za tite vlastitog identiteta, krajem 2013.godine na internetskom forumu Roditelji u akciji RODA po inje pred lice javnosti iznositi pri u o posvojenju djevoj ice sa posebnim potrebama.Ovom pri om je, kako sama isti e eljela motivisati bra ne parove da se odlu e na posvojenje, ne izuzimaju i pritom opciju usvajanja djece sa posebnim potrebama.Glavne karakteristike autizma su slaba ili nikakva socijalna interakcija i komunikacija, ograni eni i ponavljaju i obrasci pona anja.Kada je prije petnaest godina usvojila svoju ki nu djevoj icu kojoj je za potrebe ove knjige dala ime Princeza, mama Davina je bila svjesna da se djevoj ica bori sa rahitisom i sa neurodermitisom.Mama i tata ipak nisu odustajali od Princeze koja jo uvijek nije jela vrstu hranu, uprkos tome to je u vrijeme posvajanja imala osamnaest mjeseci Nije ih obeshrabrilo ni to to je princeza po ela hodati tek sa navr ena dvadeset i tri mjeseca Princeza ima vrlo su en vidokrug interesa, esto ivi u svom svijetu, zahtjeva rutinu i rituale, ne gleda nepoznate u o i i ne dr i pogled, a i s poznatima to ini samo nakratko, ne voli gu vu i galamu i ne voli da je neko dodiruje bez njene inicijative.Godine e prolaziti, a slagalice Princezinog karaktera e se slagati u razumljivu ali te ku sliku Ona unutar svog karaktera ima jasno odre ene, mada nerazumljive, prioritete i zahtjeve Za dva dana je nau ila slova, a trebalo je samo jo dva dodatna dana da ih po ne povezivati u rije i re enice Do desete godine uspje no je nau ila komunicirati na njema kom, bosanskom i ruskom jeziku.Svima oko nje ubrzo postaje jasno da je Princeza na ve oj intelektualnoj razini od ostalih svojih vr njaka To e na alost opteretiti njenu emocionalnu stranu te e vjerovatno, zbog autizma kojim je o te ena , zauvijek te e,pa gotovo i nikako, ulaziti u poznanstva sa novim ljudima, pri tom mnogo lak e priznavaju i svoja najdublja osje anja i boli pisanim nego govormim putem Ali, mo da, ipakMnogo volim bilo koju od gore navedene tri rije i jer daju osje aj beskona nosti, nade, borbe Kada neko jednom o vama ispri a pri u prenose i je makar usmenim putem, ili kada imate tu nevjerovatnu, osloba aju u sre u da tu pri u napi ete sami, onda znate da va a pri a nikada ne umire Ona traje dok ste na ovom svijetu, a o ivljava svaki put kada neko otvori knjigu i pru i vam ansu da ga raspla ete, nasmijete, nau ite, ohrabritePrinceza u ovoj knjizi, u cijelokupnom svom ivotu zapravo, ima trenutke kada nam svima odr i lekciju.Jedan takav trenutak me naprosto odu evio i cijela knjiga e mi ostati u sje anju ba zbog toga Slu aju i neku enu kako pri a o svom nadolaze em djetetu, Princeza je odjednom rekla da nije bitno da li e biti mu ko, ensko, pa ak ni da li e biti zdravo Va no je da bude sretno Zdravo dijete, samo po sebi ne mora uvijek biti pokazatelj sre e.Zato HVALA prvenstveno dragom Bogu to mi je skupa sa invalidno u, sa kojom se ka u hrabro nosim podario i tu sre u da me oni kojima je sigurno te e na tako lahak na in ohrabre.Hvala mami Davini, njenoj ki noj Princezi i dragim ljudima iz izdava ke ku e Profil Hvala to ste me nau ili da je najve e zdravlje biti sretan uprkos svemu I HVALA svima vama koji ete zainteresovani ovom mojoj preporukom posegnuti za ovom jedinstvenom ivotnom pri om I na kraju e sve biti dobro, a ako nije dobro zna i da jo nije kraj


 7. Brigita Brigita says:

  I have to admit, the book opened my eyes Such a beautiful story.


 8. Dunja *a chain reader* Dunja *a chain reader* says:

  Sve je po elo jednim komentarom 2013 godine na pod forumu Posvajanje djece foruma udruge RODA Jedna posvojiteljica je eljela potaknuti osobe i parove koji ele posvojiti djecu na posvajanje djece s posebnim potrebama ili nekim pote ko ama Tada sigurno nije ni slutila da je upravo napisala prve re enice svoje budu e knjige Knjige u kojoj e opisati svoj ivot sa svojom ki nom djevoj icom.Davina je pseudonim pod kojim se skriva autorica Moje ki ne djevoj ice Sam naslov knjige ima dvojako zna Sve je po elo jednim komentarom 2013 godine na pod forumu Posvajanje djece foruma udruge RODA Jedna posvojiteljica je eljela potaknuti osobe i parove koji ele posvojiti djecu na posvajanje djece s posebnim potrebama ili nekim pote ko ama Tada sigurno nije ni slutila da je upravo napisala prve re enice svoje budu e knjige Knjige u kojoj e opisati svoj ivot sa svojom ki nom djevoj icom.Davina je pseudonim pod kojim se skriva autorica Moje ki ne djevoj ice Sam naslov knjige ima dvojako zna enja s jedne strane opisuje ljubav Princeze prema ki i, a s druge strane aludira na film Ki ni ovjek iz 1988 u kojem su glumili Dustin Hoffman i Tom Cruise Premda krije svoj identitet pri a koju pri a je sve samo ne skrivena, a prvenstveno je iskrena i topla.Cjelovita recenzija je dostupna na itaj me


 9. maja maja says:

  divna, divna pri a


 10. Maja Maja says:

  Predivna knjiga koja govori o ljubavi


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *