Paperback ✓ Glasgowski stihovi ePUB º

Glasgowski stihovi ❰Ebook❯ ➩ Glasgowski stihovi Author Marko Marulić – Buyprobolan50.co.uk Devedesetih godina pro loga stolje a Darko Novakovi , ugledni i vrsni klasi ni filolog, istra iva i pronalaza brojnih nepoznatih latinskih djela hrvatskih autora, hrvatskim je znanstvenicima, knji evn Devedesetih godina pro loga stolje a Darko Novakovi , ugledni i vrsni klasi ni filolog, istra iva i pronalaza brojnih nepoznatih latinskih djela hrvatskih autora, hrvatskim je znanstvenicima, knji evnicima i itateljima u samo tri godine intezivna istra iva koga rada otkrio tri zagubljena Maruli eva rukopisa, dva autografa i dva potpuno nepoznata Marulova teksta Me u tim otkri ima najva niji je pronalazak tzv Hunterova kodeksa iz glasgowske Sveu ili ne knji nice s nepoznatim Maruli evim epigramima koje je hrvatska kritika ocijenila kao knji evnu i filolo ku senzaciju par exellance, jer nijedno novije filolo ko otkri e nije iziskivalo tako dalekose nu reinterpretaciju cijeloga autorskoga opusa kao dvadesetak folija glasgowskoga kodeksa D Novakovi Naime, Maruli hrvatski Dante, kanonski omrtvljen i idealiziran sveta ki lik hrvatske knji evnosti u tom se kodeksu rugala ki obra a i sebi, i Spli anima i latinskim uzorima, kao ovjek kojemu ni ta ljudsko nije strano Stoga Maruli vi e nije isklju ivo strogi katoli ki moralist i preziratelj ljudskih slabosti, nego osoba svjesna svojih i tu ih mana, o tri satiri ar, pa ak i pjesnik ljubavnih i lascivnih stihova, to je za knji evnu povijest potpuna novina koja njegovu djelu daje okus suvremene literature Mati ino kriti ko i dvojezi no izdanje stotinu etrdeset i jednog Marulova epigrama opremljeno je odli nim prire iva evim pogovorom, kazalima te iscrpnim komentarima i preslikama pojedinih dijelova rukopisa Novakovi evo izdanje Glasgowskih stihova nagra eno jeNagradom HAZU za podru je filolo kih znanosti.


3 thoughts on “Glasgowski stihovi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *