Güneşli Gece Epub º Paperback

Güneşli Gece ❰Reading❯ ➶ Güneşli Gece Author Nodar Dumbadze – Buyprobolan50.co.uk Roman n ba kahraman Temur, y ll k s rg nden yeni d nen annesine kar yabanc la m t r S radan g nl k ya am n i inden ahlaki bir at mayla da y z t ze kalan Temur, kendisi ve ailesinin felaketine yol a a Roman n ba kahraman Temur,y ll k s rg nden yeni d nen annesine kar yabanc la m t r S radan g nl k ya am n i inden ahlaki bir at mayla da y z t ze kalan Temur, kendisi ve ailesinin felaketine yol a an adam g z n nde beyin kanamas ge iriyorken, ona yard m edip etmeme, onu ba lay p ba lamama eli kisi ya ar Ahlaken intihar etmi ve muhbirlikle bir aileyi s nd rm olan hastan n ba nda oturan roman n ba kahraman , g n ge tik e nefretten nas l ar nd n , nas l ac ma duygusuyla doldu unu g zlemlerG ne li Gece, kinci D nya Sava sonras nda Tiflis te ge en hik yenin ba kahraman Temur un ya ad klar zerinde geli en ve sonu lanan bir romand r Temur, ya am , a k , k oldu u denizi ve g ne i en ba tan tan mlamaya koyulur Daha nce, kendisine ba ka ba ka duygular ifade eden kavramlar b t n yle de i mi tir Nodar Dumbadze roman nda b t n bunlar sars c bir anlat mla aktarmaktad r.


10 thoughts on “Güneşli Gece

 1. Papatya ŞENOL Papatya ŞENOL says:

  D nya edebiyat n n en s cak rneklerinden belki ok da fikir sahibi olmad m z G rcistan da bir gen etraf nda d nen bir hikaye ak c diyaloglar, iirsellik G ne , anne, arkada l k, a k, sokaktaki yabanc lar ve her haliyle hayat ac ekmi , ac dan g ne kmaya al an bir nesil Birka yerinde vay arkada dedi im, sonlar na do ru da g zlerimin doldu u do rudur hem de g l mseyerek herkese benden tavsiye.


 2. Larnacouer de SH Larnacouer de SH says:

  Kalkt n m o lum diyen annemin sesini duydum.Geri d nd m ve kalkt m g stermek i in g l msedim Nereye gidiyorsun diye sordu.Ben ya am mda ilk kez, beni de a rtacak bi imde, biri bana nereye gitti imi sordu u i in ok sevindi imi hissettim Bir yere gidip gelmem birini ilgilendiriyordu Bu s zlerin s cakl n ve yak nl n kaybetmeyeyim diye evde kald m Giri i okurken eyvah dedim, bekledi ime de meyen bir kitap galiba bu ama ok k r ilerledik e a ld , sevdirdi kendisini Bu y l Kalkt n m o lum diyen annemin sesini duydum.Geri d nd m ve kalkt m g stermek i in g l msedim Nereye gidiyorsun diye sordu.Ben ya am mda ilk kez, beni de a rtacak bi imde, biri bana nereye gitti imi sordu u i in ok sevindi imi hissettim Bir yere gidip gelmem birini ilgilendiriyordu Bu s zlerin s cakl n ve yak nl n kaybetmeyeyim diye evde kald m Giri i okurken eyvah dedim, bekledi ime de meyen bir kitap galiba bu ama ok k r ilerledik e a ld , sevdirdi kendisini Bu y l say dan ziyade hi okumad m yazarlar, d nya edebiyatlar na ans vermek istiyorum Dumbadze ile G rc Edebiyat bu yolda ba ar l bir ad m oldu, ayn hedefler farkl isimler aray nda olana neririm


 3. Özgür Daş Özgür Daş says:

  Duygu yo unlu u y ksek bir G rc romanPencereyi a t m, beyaz akasya dal i eriye giriverdi Bir s re salland ktan sonra g zel bir kad n n eli gibi y z m ok ad Ben b y k bir nezaketle akasyan n elini tutup incitmeden pt m Beyaz akasya odama girip topra n, havan n, ya murun ve g ne in kokusunu i eri ta ds 226 Sovyet futbolunun efsane kalecisi Lev Yashin in Kara r mcek isminin romanda ge mesi ayr bir g zellik olmu.


 4. Zeren Zeren says:

  lk yirmi sayfada roman n bende bu kadar yer edece ini tahmin etmemi tim Lakin ilerleyen b l mlerde Stalin zulm nden ge mi nesillerin ocuklar olan o g n n gen lerinin s k m l klar , aray lar , Tiflis sokaklar , niversiteler, iir, edebiyat ve daha pek ok konuda usul usul konu an ve iz b rakan bir roman buldum elimde Ama y llar sonra nas l hat rlars n bu roman diye soran olursa, g ne i ve denizi delice seven insanlar n roman olarak derim En ok etkilendi im yerler her ikisine dair an lk yirmi sayfada roman n bende bu kadar yer edece ini tahmin etmemi tim Lakin ilerleyen b l mlerde Stalin zulm nden ge mi nesillerin ocuklar olan o g n n gen lerinin s k m l klar , aray lar , Tiflis sokaklar , niversiteler, iir, edebiyat ve daha pek ok konuda usul usul konu an ve iz b rakan bir roman buldum elimde Ama y llar sonra nas l hat rlars n bu roman diye soran olursa, g ne i ve denizi delice seven insanlar n roman olarak derim En ok etkilendi im yerler her ikisine dair anlat lan derin sevginin ifade buldu u sat rlard 3,5 5


 5. Ibrahim Basarir Ibrahim Basarir says:

  Yazar, kinci D nya Sava sonras sava tan galip kan Sovyetler in kom nizm propagandas n n Tiflis teki ya ama ne ekilde sirayet etti ini, insanlar n g ndelik ya am n ok g zel bir ekilde betimliyor.


 6. Burak Uzun Burak Uzun says:

  air, niversite rencisi bir gencin, bildi ini sand kavramlar yeniden anlamland rd bir aray roman S rekli sorular d n yor ve sorulara gelen cevaplar g z kama t r c bir anlat ma sahip zellikle iir konusunda sa lam ele tiriler ve tan mlamalar var Fahrettin ilo lu nun eviri dilini ise okuyarak g rmenizi tavsiye ederim.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *