[Epub] ↠ الأرض حديد السماء نحاس Author Yaşar Kemal – Buyprobolan50.co.uk

الأرض حديد السماء نحاس PDF Epub Author Ya Ar Kemal Jobs In Kingston.co.uk After A Particularly Bad Season, A Group Of Poor Cotton Pickers Are Unable To Pay Their Creditor, Shopkeeper Adil Effendi Overwhelmed With Shame And Guilt, They Wait In Terror For Adil To Come And Demand Retribution But When He Inexplicably Fails To Appear, Adil Begins To Represent An Irrational And Tyrannical Force, Growing In Their Minds Until They Become Sick With Apprehension And Obsessed With The Terrible Disaster That Is Sure To Come Upon Them.In Their Despair They Turn To Tashbash, A Brave, Decent And Loyal Man, Investing Him With Virtue, Grace And Miraculous Power But The Cotton Pickers Have No Idea Of The Effect Of Their Idolatry On Tashbash, With His Innocent Doubts And Mental Torment, Until His Fate Finally Befalls Him And The Novel Draws To Its Apposite Close Written With Deep Compassion And Lyrical Beauty, This Is A Novel Alive With The Acute Observation Of Human Nature.


10 thoughts on “الأرض حديد السماء نحاس

 1. says:

  ukurovadan yeteri kadar pamuk toplayamad klar i in dara d en k yl ler, kendileri gibi yoksul ve aresiz birini, ermi mertebesine kar p ona s nmaya, ondan medet ummaya ba larlar Lakin garip bir durum vard r ortada ermi te g rd klerini iddaa ettikleri mucizeleri, gariban ermi k yl t m aramalar na ra men kendinde bulamamaktad r ne k yl lerin iddia ettikleri gibi ba n n zerindeki yedi k ne de arkas ndan g...


 2. says:

  5


 3. says:

  lk kitab n ekti inden muzdaripti Uzun paragraflarla, olmasa da olur denilebilecek c mlelerle doluydu Yoksa hikaye harika.


 4. says:

  Onlarca masal anlatan mitolojik bir roman Bu roman okuyunca, d g c m z n d g lerce nas l katledildi ini daha iyi anl yor insan o u zaman d ar da, burnumuzun dibinde olup da fark edemedi imiz ta , toprak, i ek, b cek nas l da apa k g r n r oluyor, bu roman okudu umuz ufac k odam zda Do a, yery z ok g zel betimlemelerle capcanl g z m z n n ne serilirken, Anadolu insan n n ilelerini ve aresizlikten do an kurnazl klar ...


 5. says:

  Da n te Y z lemesinin ikinci kitab bu, ilkinin Ortadirek devam Ancak bu kez mevsim k Toros k y n ve k yl s n k haliyle resmediyor Yine Muhtar Sefer, Meryemce Ana, Uzun Ali ve Ta ba o lu t m ger eklikleriyle anlat l yor Aslnda mevcut efsanelere, s ylencelere yenilerini ekleyerek bir destans roman yaz yor Ya ar Kemal K yl n n gel gitlerini daha iyi anlatacak bir yazar olamaz diyorum Kendi halinde bir insandan nas l ermi , evliya yarat labilece ini, k yl n n o sessiz g c n pe Da n te Y z lemesinin ikinci kitab bu, ilkinin Ortadirek devam Ancak bu kez mevsim k Toros k y n ve k yl s n k haliyle resmediyor Yine Muhtar Sefer, Meryemce Ana, Uzun Ali ve Ta ba o lu t m ger eklikleriyle anlat l yor Aslnda mevcut efsanelere, s ylencelere yenilerini ekleyerek bir destans roman yaz yor...


 6. says:

  Goodreads quotes a ekledi im ai a daki al nt asl nda Da n te Y z lemesinin ikinci kitab n n zeti gibi Tam ocakl n aln nda, orta yerinde de b y k bir Mustafa Kemal resmi as l yd Ba nda kalpak vard Ka lar kalk kt Y z ne inceden, alay eden bir hal tak nm t.Ta ba o lu ona bakt k a, i inden bir ho , ac maya benzer bir duygu ge iyordu.Ona g re Mustafa Kemal iyi adamd , hem de babayi it bir ki iydi Az c k da alayc Bu neden b yleydi ok al m t Var n yo unu bu millete verm Goodreads quotes a ekledi im ai a daki al nt asl nda Da n te Y z lemesinin ikinci kitab n n zeti gibi Tam ocakl n aln nda, orta yerinde de b y k bir Mustafa Kemal resmi as l yd Ba nda kalpak vard Ka lar kalk kt Y z ne inceden, alay eden bir hal tak nm t.Ta ba o lu ona bakt k a, i inden bir ho , ac maya benzer bir duygu ge iyordu.Ona g re Mustafa Kemal iyi adamd , hem de babayi it bir ki iydi Az c k da alayc Bu neden b yleydi ok al m t Var n yo unu bu millete vermi ti Hocalar ona kar koymu lar, millete gavur diye ilanat vermi lerdi ok ey yapm , ok engeli a m Ama bir eksik y n vard , bir yapamad i i vard stesinden gelemedi i Yoksa bir insan b yle inceden inceye oturup da d nyaya g lmezdi Yer Demir G k Bak r deyimi...


 7. says:

  Evet bir nceki kitaba kald m z yerden devam ediyoruz Hat rlarsan z bir nceki kitapta koca Halil in laf yla millet k y terkedip ukurova ya gitmi ve hi bir ey bulamam t Olan Uzun Ali ve ailesine olmu tu Bu kitab n ba nda reniyoruzki k yl n n h m ndan korkan ve utanan Halil ka m s rra kadem basm , kendini da lara vurmu Bu sefer kahraman m z erefsiz Muhtar Sefer K yl n n en ok korktu u adam Adana dan her an gelmesi beklenen Adil B t n k yl Adil e bor lu Ve koca Halil in Evet bir nceki kitaba kald m z yerden devam ediyoruz Hat rlarsan z bir nceki kitapta koca Halil in laf yla millet k y terkedip ukurova ya gitmi ve hi bir ey bulamam t Olan Uzun Ali ve ailesine olmu tu Bu kitab n ba nda reniyoruzki k yl n n h m ndan korkan ve utanan Halil ka m s rra kadem basm , kendini da lara vurmu Bu sefer kahraman m z erefsiz Muhtar Sefer K yl n n en ok korktu u adam Adana dan her an gelmesi beklenen Adil B t n k yl Adil e bor lu Ve koca Halil in y z nden b t n pamuk hayalleride suya d m bu sene Adil her an gelebilir ve k yl n n kar lar n n donuna kadar her eyi al p gidebilir Sefer se bu korku sayesinde k yl y kullan yor, y nlendiriyor Adil in k ydeki en b y k dostu Sefer Ancak bir Ta ba o lu var Sefer e zerre sayg duymuyor Hi sallam yor Sefer i Sefer ise ona boyun eyedirmek i in yapmad n b rakm yor Bir gece ar aflara sar n p kad n k l nda adam n evine gidio onu ld rmeye bile al yor Ama ne yapt ysa bir t rl olmuyor Ta ba yakalayam yor A...


 8. says:

  Tutamak sorunu dedim D nyada hepimiz sallant l , korkuluksuz bir k pr de y r r gibiyiz Tutunacak bir ey olmad m insan yuvarlan r Tramvaylardaki tutamaklar gibi Uzan r tutunurlar Kimi zenginli ine tutunur kimi m d rl ne kimi i ine, sanat na Aylak Adam Yalak k y insanlar n n, Adil Efend...


 9. says:

  . ..


 10. says:

  Yalan, iftira, yalakal k, korkakl k, delilik, seks, dayak ve daha fazlas D rt d rtl k bir anadolu k y


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *