Kelebeğin Hayat Sırları ePUB é Kelebeğin Hayat10 thoughts on “Kelebeğin Hayat Sırları

 1. Khumar Khumar says:

  Tam bir ba ucu kitab Nili bu kitabla tan d m v heyran qald m H m z , h m q lbi, h m s si g z l insan, xarakteri g cl qad n Nil say sind h yata f rqli p nc r l rd n baxma yr ndim, qad n olma n g c n xat rlad m.


 2. yerazness yerazness says:

  Ba kas na de il de kendi i ine i ine bakman hat rlatan, ke ke en ok gen k zlar okusa da heveslense ve kendi tutkusunu bulmaya al sa dedi im, i ten ve rahat okunan bir derlemeydi Nil e olan sempatimi de artt rd n s yleyebilirim.


 3. Tuba Inan Tuba Inan says:

  Yaaa ok tatl bir kitapt Belkide Nil in tarz n sevdi im i in kitab n da sevdim bilmiyorum.Hayata dair s cac k insan pozitif duygulara iten bir kitap.Ne diyim al n okuyun hatta evrenizde ne kadar gen k z varsa zellikle onlara okutun Okuduk a o al n,arada g zel lkemizdeki olumsuzluklara z l n hatta sinirlenin ama o u zaman keyiflenin ve y z n zde g l c kler a s n


 4. Hatice_ Hatice_ says:

  Normalde deneme okurken s k l r m fakat bu kitab okurken ger ekten ok keyif ald m.Akt gitti


 5. Sezin Aydın Sezin Aydın says:

  This review has been hidden because it contains spoilers To view it, click here Nil Karaibrahimgil Kelebe in Hayat S rlar Gen li ime Sevgilerimle yaz s ndan EXCO nun se tikleri Sinan Kendimi su lu hissetmiyorum Ersin Her g n kredece im.Bar Usanmadan sevece im.Fulden Bendeki bana yeter hatta artar bile.Sezin K p rme.Esat Ba kalar n su lama.Can Her g n oku, her eyi oku.Melike Oralarda ne i in var, senin yolun ba ka.Ay e En nemli ey a k, onu doya doya ya a.Asude Sen ne yaparsan yap, kim olursan ol sevece im a lar Sevdi in insanlar bul lerini onlarla y Nil Karaibrahimgil Kelebe in Hayat S rlar Gen li ime Sevgilerimle yaz s ndan EXCO nun se tikleri Sinan Kendimi su lu hissetmiyorum Ersin Her g n kredece im.Bar Usanmadan sevece im.Fulden Bendeki bana yeter hatta artar bile.Sezin K p rme.Esat Ba kalar n su lama.Can Her g n oku, her eyi oku.Melike Oralarda ne i in var, senin yolun ba ka.Ay e En nemli ey a k, onu doya doya ya a.Asude Sen ne yaparsan yap, kim olursan ol sevece im a lar Sevdi in insanlar bul lerini onlarla yapman n yollar na bak bu maraton ok sevdiklerinle ge erse, i yapmam , s rekli a k yapm olursun.Salih Al kanl klar n olsun Neyi al kanl k yaparsan hayat n ondan olu acak unutma.Eren Her g n kret Te ekk r dualar ndan asla eksik etme.Ne yapmay sevdi ini bul ve sonra o sevdi in eyi yapabiliyor musun ona bak Yapam yorsan, bo una enerjini t ketme yapabilenler yaps n CUT inde kendisiyle bu b y k bar sa lam insan n da s rt yere gelmez En ufak bir lafla, yoku a a bir kartopu gibi yuvarlanarak sihir k p ne d nmez Peace at heart e d nmezsem hi olurum D a d nmezsem de havas z kal r m bah e, d bah eKendinle ilgili her eyi zmenin ilk art fark ndal k Fark nda olan insana hi bir ey olmuyor z fark ndal kHerkesin bazen k lmeye ihtiyac olur K k bir kap vard r, b y k bir diyara a lan O kap dan ge mek gerekir bazen Utanmadan, gocunmadan k ld k e k lmen gerekir o kap dan ge mek i in Sonra g receklerin yery z ndeki cennetin olabiliri ini ilahi bir teslimiyetle doldurabilir Yeri geldi inde k lmesini bilen, her yerden ge er Egosu k kMe er ben aynadaki ben de ilmi im Aynadaki kimmi , ben ba kaym m Bir i im varm benim Bir de d m Bir ben var benden i eriD ncelerimizi bedenimize yap t rmak D nce g vensizse, beden de g vensiz olur rkek bedenlerin h creleri ba kl k g steremez IntegrityErtelemenin akan suya ta att n , gidilecek yerden al koyan bir birikimle nehir yata n bo vesvese ve kuruntularla kirletti ini fark ettim Elleri h zl Kendine ba kalar yla kar la t r p duranlar, i te ger ek mutsuzlar onlar Socialized MindKendinden ba kas n tekile tirmeyen, hi hasta olmaz Bilgeler birle tirir, cahiller ayr t r rYol boyunca hep oraya bakt k Oysaki hayat bir yolculuktan ibaretti nk m r sonu larda de il, s re lerde ge iyor Hayal de olsun hedef de olsun Ama aslolan yol olsun Yolculuk olsun, yol arkada lar olsun.Zaferden de il, seferden sorumluyuzBuras , birbirine belki de en az g venen insanlar lkesi Y zde yediymi burada ba kalar na g ven oran nsanlar bana g venmez nk ben de onlara g venmiyorum ba m za geleceklerin en en k t s.Ger ek olmaktan, kendimiz olmaktan bizi al koyan ve kim bilir ne g zel yollara kmam z engelleyen bir d nce Authenticity, ger ek ve g venilir olanYapmaktan daha b y k bir olmayan olduran yok Olmayan olduran tek ey bir ey yapmakBir ey yapmak o kadar da kolay de ildir Bir ruh s ramas , bir karar gerektirir Bir ey yapman n i inde kendine g ven ve yar na umut vard r Feci bir iyimserlik vard r Best today, better tomorrowKendini asl nda yetersiz g rd n i in kalkan tak yorsun Hepimizin kendimize her g n sordu u en tehlikeli iki soru uymu Bug n neden korkay m Ve Kimi su lamal y m zsevgi, zde er, zyeter, zg venAma hi birimiz tek ba m za de iliz ve birbirimize ge mi iz.Bug n herkes evindeki, etraf ndaki ocuklara dikkatle bak p, o k rm z kay t n g rs n Ve g zel eyler s yleyip g ls n kameraya Tan kl kY zde y z emin olabilece iniz 20 ey 7.madde Sadece tek bir dua edeceksen, o, ok k r olsun 8.madde Mutlulu un verdi in sevgi kadard r 10.madde Ne yapaca n bilemedi inde sakinle Cevap gelir.Hayat n anlam kazan nca havalan yorsunKalbindeki motorlar n g c yle havalan yorsunAnlam aray Yola, var lacak yeri olmasa da y r yece im muamelesi yap ld nda, illa ki kalabal kla yorsun ve bir m ddet sonra o muhte em alt n kubbeli ehir g r n yorHayat sadece sen yol ald nda anlam na kavu uyor.Zaferden de il, seferden sorumluyuzBedenini hafif tutarsan ve suya g venirsen y zersin Hayat n kald rma g c i te b yle al r nsan mahveden, eziyet eden c mleyi sonunda bulmu lar Bu olmamal yd.Halbuki ne yaln z z, ne dertlerimiz sadece bize ait Neredeyse her ey ortak k mede Bunu anlaman n tek yolu da, anlatmakTan d m en sa l kl insanlar, a k bir kitap gibi dola anlar Geli tirici tan kl kEmin olmay bekleyip, hayatla randevular na gecikmeyeceksin.Yar n bug nd r Ya ad n her ey u andad r My vision is my missionE er biri, di lerini s kmay b rak rsa, kalbini de s kmay b rak p g nl n a yor nsan n s priz yumurta gibi, kendini k r p k r p durmas gerekiyor de i mek i in.Ayn l kta nas l s cac k s n yorsak, farkl l kta da o al yoruz yle bir ey hissettim ki, yle bir b t nle meHissetti im eyde ben yoktum Ben g zd m sanki Ya da sadece nefes Ben bildi im benden kt m Tek bir eye indim O tek ey, di er eyleri yakinen tan yorduHepsinin dilini konu an bir terc man gibiydi o d n t m tek eyO an i imden koca bir k r ge ti Ya da her ey bir k rd , ben i inden ge tim.Kadir Gecesi nin bana f s ldad af kelimesi beni buralara getirdi Dilerim her okuyan, hemen urac kta h k r r gibi affediversin affetmedi ini, en ba ta da u g zel nefesinden tan d kendisini.Ya ad m lkeden ne bekliyorum Sokakta yan mdan ge en herkesi karde im gibi g rmek istiyorumGencecik insanlar n kalplerinde sadece umudun oldu uHerkesin benzersizli i kutlans n istiyorumGerekti inde Hakl s n z haks zd m demesiniE er en de erli ey kendin olmaksa, kendimi bir g zel ya amak istiyorum nsan minnac kken sans r renirse, erken budanm bir a a gibi ge er hayat Ben u hayatta en ok i lerden gelenin, d ar kamamas na, ya anamamas na z l yorum.Ben de arada, gelen ge en yabanc misafirlere soruyorum T rkiye de tan d n z insanlar n sizin lkeden ya da tan d n z ba ka insanlardan fark ne S rekli bir su luluk duygusu i inde gibisiniz Hay r demek ok kaba geliyor size Verdi iniz cevaptan h zla pi man oluyorsunuz Ay p etti inizi d n yorsunuz Bu ay p etme meselesi samimiyetinizden al yor.Hi bir zaman m kemmel olamayaca m Hatalar yapaca m Ama benim hatalar m olacak yapt klar m O hatalar beni ben yapacak E siz olaca m kusurlar mla Karakter kar la t rma yap lmad nda ortaya kar.Hayat diyor ki Yok, k re i b rakmayacaks n B rak rsan, d menini k rar m Ne kadar g olursa olsun as lmal , kollara, karn na nefes yollamal s n nk bu bir bilek g re i nk hi bir ey hayal edilen yere gitmek kadar g zel olamaz varmak demiyorum Endi elerin amac insan bir ey yapmaktan al koymakt r Endi eleri sadece birer misafir gibi a rlamak isterseniz, onlara kap n n yolunu g sterecek eylemlere giri melisiniz Sadece yola devam edenler gidecekleri yere ula yor.Para sadece parayla gidilen yerlere g t r yor Fakat bir bak yorsun, mutlulu un orada de ilKim derdi ki mutlulu umuz ba kalar n n mutlulu unda.Brian Cox diye gen ve e lenceli bir fizik i var Ona Ba kalar nda sizi ne rahats z eder diye sorduklar nda, Kendinden kesinlikle emin olma hali dermi Kendine g ven vs zg venNe zaman renirim Bazen g rmeyi unuttu um eylerin, bakmay unuttuklar m oldu unu Kalbi ritim tutmu , hayat dans yapan t m canl lar n benim can m oldu unu Seversem ye ertece imi Zaten her eyin sadece severek ye ertilece ini Bir sabah uyan p, tam da hissetiklerimin ayn s n , aynen u anda yapt m gibi, bir ka da yazman n hayat ma en b y k a k mektubu, Allah a en b y k k r oldu unu


 6. Sirin Sirin says:

  Kitap sayesinde kendisine sempatimin artt do rudur G zel tavsiyeleri ve nerileri var.


 7. Nurlana Dünyamalıyeva Nurlana Dünyamalıyeva says:

  a book to read everytime you feel uninspired Very silent yet too strong


 8. nilay nilay says:

  Toplum terapi s n f na koyaca m, g zel bir kitap olmu renme heveslisi herkese hitap eden konular, yazarlar, durumlar Nil y re ini a arken sizin de y re inizi s tacak G ndemden kopmadan fikirlerini payla maktan korkmad i in de ayr ca okudu uma memnun oldum diyebilirim.PS Nil in en sevdi im ark s da Akbaba d r


 9. Demet Üstün Demet Üstün says:

  Okunmas ok kolaym gibi g z kse de, sizi zaman yolculu una kar p, d ncelere dald r p, kendimizi sorgulat yor a rt c


 10. Mehtap GÖRGÜN Mehtap GÖRGÜN says:

  This review has been hidden because it contains spoilers To view it, click here Zamani nasil kullandigin, oluyor sana omrunu nasil gecirdigin Bugun ara ara kendinize sorun Neyle mesgulum Kimi seviyorum Neyi seviyorum Ve zamani nasil geciriyorum Hatta sadece bugun degil, her gun sorun Cevaplar guzellesir.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kelebeğin Hayat Sırları [Read] ➵ Kelebeğin Hayat Sırları By Nil Karaibrahimgil – Buyprobolan50.co.uk nsan nas l ya arsa parlar Nas l ya arsa mutlulu u yakalar Nas l ya arsa ya ad na de er Nil in kelebeklerde ke fetti i hayat s rlar elinizde ya ma d nseydim, kendime unlar s ylerdim En nemli ey a k on nsan nas l ya arsa parlar Nas l ya arsa mutlulu u yakalar Nas l Kelebeğin Hayat PDF/EPUB ² ya arsa ya ad na de er Nil in kelebeklerde ke fetti i hayat s rlar elinizdeya ma d nseydim, kendime unlar s ylerdim En nemli ey a k onu doya doya ya a Birka ki inin elini s k s k tut Onlar n dertleriyle dertlen, mutluluklar yla u , dediklerine kulak ver Ba kalar n n kriterlerine g re se im yapma O zaman ba kalar n n gidece i yerlere gidersin Oralarda ne i in var Her g n oku Her eyi oku A a olmak nas ld r Van Gogh olmak nas ld r kinci D nya Sava na kat lm olmak nas ld r ren Kendinle sosyalle Yoksa unutursun nas l biri oldu unu Her g n kret Karanl k g nler olacak D eceksin de Yaralar da a lacak O zamanlarda unu unutma T nel bitecek Kalkacaks n da Kabuk da ba layacaks n Korkmaktan korkma d n bile kopsun Sonra kapa g z n bas karanl na Belki biri ta d emi tir kim bilir B b rlenme Kibirlenme K p rme Abart o alt Parlat Her g n, bir yazar taraf ndan hayat n n hik yelendirildi ini d n ve dinle B yle bir kahraman olmak ister miydin stiyorsan ba ar yorsun Ne mutlu sana Tan t m B lteninden.