Paperback î Yalnızlık Paylaşılmaz ePUB º10 thoughts on “Yalnızlık Paylaşılmaz

 1. Tugba Tugba says:

  A KSen kocaman llerde bir kalabal k gibisin,Kocaman denizlerde ender bir bal k gibisin.Bir s t r, bir t r, bir a lat r, bir g ld r r Sen hem bir hastal k hem de sa l k gibisin.YALINHer seven Sevilenin boy aynas d r.SevmekSevilenin o aynaya bakmas d r AR I l m tart m , n m ard m ,Eksi mi art m ,G rd n z tart yorum.Kurusunu, ya n ,Sonunu ve ba n ,G z n ve ka n ,Ay rd m, tart yorum.Bir oyuncak terazide,Usta, nl bir terzide,K namadan sizi de,D nd m, tart yorum.TA YAZIG l b A KSen kocaman llerde bir kalabal k gibisin,Kocaman denizlerde ender bir bal k gibisin.Bir s t r, bir t r, bir a lat r, bir g ld r r Sen hem bir hastal k hem de sa l k gibisin.YALINHer seven Sevilenin boy aynas d r.SevmekSevilenin o aynaya bakmas d r AR I l m tart m , n m ard m ,Eksi mi art m ,G rd n z tart yorum.Kurusunu, ya n ,Sonunu ve ba n ,G z n ve ka n ,Ay rd m, tart yorum.Bir oyuncak terazide,Usta, nl bir terzide,K namadan sizi de,D nd m, tart yorum.TA YAZIG l bir yana md r bir b r bir ki iyeBirden iki ki iyi d nd r r bir ki iyeAn lar ndan kale yap p s nsa bileYetmez yaln z ba na bir m r bir ki iye.Yaln zl k payla lmazPayla lsa yaln zl k olmaz


 2. Elif Elif says:

  Bu kitapta toplanan iirler en sevdi im zdemir Asaf iirleri olmad ama u dizelerle ba layan iir belle imde yer edecek olanlardan Mutlulu un g z k rd r,Yaln zl k sa r.Ondand r biri t kezleyerek y r r, b r uykusunda bile ba r r.


 3. Hayal Perest Hayal Perest says:

  Siz gittiniz, gittiniz.Ben kald m, kald m, kald m,Sesiniz kald , onda kald m.Y neldim y z n ze bakt m,Y neldim g zlerinize bakt m.Orada yans yan bana bakt m.Yaln zl m nas l anlayacakt m.x x x Seni saklayaca m inanYazd klar mda, izdiklerimde, ark lar mda, s zlerimde.Sen kalacaks n kimse bilmeyecekVe kimseler g rmiyecek seni.Ya ayacaks n g zlerimde.Sen g receksin, duyacaks nPar ldayan bir sevi s cakl.Uyuyacak, uyanacaks n.Bakacaks n, benzemiyorGelen g nler ge enlere,Dalacaks n.Bir seviyi a Siz gittiniz, gittiniz.Ben kald m, kald m, kald m,Sesiniz kald , onda kald m.Y neldim y z n ze bakt m,Y neldim g zlerinize bakt m.Orada yans yan bana bakt m.Yaln zl m nas l anlayacakt m.x x x Seni saklayaca m inanYazd klar mda, izdiklerimde, ark lar mda, s zlerimde.Sen kalacaks n kimse bilmeyecekVe kimseler g rmiyecek seni.Ya ayacaks n g zlerimde.Sen g receksin, duyacaks nPar ldayan bir sevi s cakl.Uyuyacak, uyanacaks n.Bakacaks n, benzemiyorGelen g nler ge enlere,Dalacaks n.Bir seviyi anlamakBir ya am harcamakt r.Harcayacaks n.Seni ya ayaca m, anlat lmaz.Ya ayaca m g zlerimde G zlerimde saklayaca m.Bir g n, tam anlatmayaBakacaks n,G zlerimi kapayaca mAnlayacaks n


 4. Tülay Tellioğlu (morrkitap) Tülay Tellioğlu (morrkitap) says:

  4 5Daha nce Lavinia isimli iir kitab n okumu ve yaz m tarz n a r be enmi tim zdemir Asaf n Yaln zl k Payla lmaz ise Lavinia kadar ok sevdi imi d nmedi im ama yine de okumaktan ok zevk ald m bir iir kitab oldu Okuyun derim Mektuplar ald m sevindim,Birinde denmi geliyorum b r nde yaz lm gelece im.Bekledim bekleyorum.Bir ya am verdim A t m bir ba kas n ,Uzun uzun yazm gel.Okumadan arkas n Gittim gidiyorumBir ba ka ya ama bedel Biri demi sen, biri demi ben.Seni ben anla 4 5Daha nce Lavinia isimli iir kitab n okumu ve yaz m tarz n a r be enmi tim zdemir Asaf n Yaln zl k Payla lmaz ise Lavinia kadar ok sevdi imi d nmedi im ama yine de okumaktan ok zevk ald m bir iir kitab oldu Okuyun derim Mektuplar ald m sevindim,Birinde denmi geliyorum b r nde yaz lm gelece im.Bekledim bekleyorum.Bir ya am verdim A t m bir ba kas n ,Uzun uzun yazm gel.Okumadan arkas n Gittim gidiyorumBir ba ka ya ama bedel Biri demi sen, biri demi ben.Seni ben anlad m, beni sen.Bir ya am daha verdimBeklerken, giderken, d nerken Kald elimde be mektup, be ya am.Bir onlar da a sam okusam nceki ya amlar unutupYa beklesem, ya da gidip arasam Ne bir iz geliyorum deyenden,Ne de gel yazandan.Bunlar d n p dururkenBir ya am daha gitti elimdenBa kalar nca saklamak varken Ama ben umudluyum bundan Y z mden, g z mden belli Umudu umudumla harcad mdan..Bundan sonra belkiBir ya am daha kar mektubumdan


 5. Canan Canan says:

  mum aleviyle oynayan kedinin yk s ahh


 6. Elif Yıldız Elif Yıldız says:

  SUKirli eller daha temiz.Temiz elliKirli G n llerden.Ne dersiniz En sevdi im air zdemir Asaf olabilir Belki bana ok hitap etti inden, belki kendimden ok fazla ey buldu umdan belki de dilini sevdi imden bilmiyorum ama bu kitab n i erisindeki iirler de beni mest etti Yaln z nSaklad bir ey vard r Boyuna yerini de i tirir,Boyuna onu arar..Biri bulsa diye Kitab n i erisinde sevdi im ok fazla iir var Hepsini buraya yazamam tabi ki ama yle iirler yaz yor ki, okudu unuz zaman y re in SUKirli eller daha temiz.Temiz elliKirli G n llerden.Ne dersiniz En sevdi im air zdemir Asaf olabilir Belki bana ok hitap etti inden, belki kendimden ok fazla ey buldu umdan belki de dilini sevdi imden bilmiyorum ama bu kitab n i erisindeki iirler de beni mest etti Yaln z nSaklad bir ey vard r Boyuna yerini de i tirir,Boyuna onu arar..Biri bulsa diye Kitab n i erisinde sevdi im ok fazla iir var Hepsini buraya yazamam tabi ki ama yle iirler yaz yor ki, okudu unuz zaman y re inize oturuyor ve ylece kal p, sayfay evirmeye eliniz varm yor Asaf n de indi i noktalar kadar anlaml ki, en k sa zamanda okumal s n z ONARMAK ZORDUR iirinden bir k ta, sayfa 29 nsan n i ine d en korku zg rl nden olmu tur, onarmak zordur


 7. Münibe Bilgiç Münibe Bilgiç says:

  Bir iir kitab n e kitap olarak okumak garip bir duygu ncelikle bunu s yleyeyim Ama hangi gariplik bozabilir ki iirin g zelli ini, hangi teknoloji y kabilir m sralar n saltanat n ok g zeldi, Bu konuyu burada b rak yorsam birden,Olmas n diyedir bir eyin biti i gibi.


 8. Murat Gonul Murat Gonul says:

  A ac sevecektiniz.Yoldunuz dal b rakmad n z. Y l na al b rakmad n z, yemi ini yiyecektiniz.Kad n sevecektiniz.Ald n z, ver b rakmad n z,seviye, yer b rakmad n z.O na ben de il, sen diyecektiniz..


 9. Ehmed Ehmed says:

  iirsel y nden s yleyecek hi bir eyim yok Taranc okuyup s rekli l mle kavrulduktan sonra nedense bana en nemli konusu a km gibi gelen oysa tema yaln zl k bir iir kitab n ok da sevebilece imi d nm yorum Evet iirleri g zel 4 puan vermeyi d n yordum ancak lise tarih hocam sa olsun ben 1 1 1 s z nden nefret ediyorum Nerde duysam o hoca akl ma geliyor ve yok kals n bu diyorum i imden Yaln zl k hakk nda son sayfalardaki m sralar ok g zeldi baz lar kendisinin tekrar yd ama olsun iirsel y nden s yleyecek hi bir eyim yok Taranc okuyup s rekli l mle kavrulduktan sonra nedense bana en nemli konusu a km gibi gelen oysa tema yaln zl k bir iir kitab n ok da sevebilece imi d nm yorum Evet iirleri g zel 4 puan vermeyi d n yordum ancak lise tarih hocam sa olsun ben 1 1 1 s z nden nefret ediyorum Nerde duysam o hoca akl ma geliyor ve yok kals n bu diyorum i imden Yaln zl k hakk nda son sayfalardaki m sralar ok g zeldi baz lar kendisinin tekrar yd ama olsun YA AMSan r m g rmediniz imdi uradan ge ti.Yaz k g rmediyseniz.B cek gibi g zeldiB LMEKTutkular n evinde sava k r klar var K l olmu bir b t n n yonga yan klar var.Eski zlemlilerin yeni bah elerinde.An kuyular n n suskun l klar var st m ba m toz toprak,G z m g nl m t m i ek.Beyaz, sar , k rm z , ye il.Onu d n yorum Kimseden saklanacak gibi de ilL M N Y KSEL VE KNe zaman bir yak n lse birinin,Onu ilk l m san r kal r o.Ne zaman bir sevdi i lse birinin,Onu en l m al r kal r o.Ne zaman bir sayd lse birinin,Onu hep l m bulur kal r o.Ne zaman bir bildi i lse birinin.Onu son l m sayar kal r o.Ne zaman bir umdu u lse birinin.Onu yok l m duyar kal r o.Ne zaman bir her eyi lse birinin,Kendini l mlerle ya ar kal r o.Ne zaman bir kendisi lse birinin l mlerde kendini ya ar kal r o Yapma i eklerKad n k rmay n, rahat b rak n.Yapma i eklerSolan renkleriyle ellerinde kad n nBunu bilmeyeceklerA RI IMLARok k k bir yalan ok b y k bir orant daDinlediniz mi. ok b y k bir yalan ok yal n bir do rultudaS ylediniz mi..Gecikmi bir gizleme,Birikmi bir zlemiSaklad n z m..Gelmeyecek bir gideni,Olmayacak bir nedeniBeklediniz mi..Bir ger e i erken.Bir a l tokkenAnlad n z m..Hep mi hep lecekmi gibi.Hi mi hi lmeyecekmi gibiYasad n z m..Yalan s rmeye.Yanl s g rmeyeSakland n z m Do rulu un y n nde.Do rular n n ndeAkland n z m..Ortams z bir ya amda,Ya ams z bir ortamdaHarcand n z m An larda bir tipi, umudlarda bir sis kisi de bizsiz, ikisi de isimsiz ark lar bitmeden kur una dizildi kald Yaln zBin y l ya arKendiniBir an da Yaln zHem bilgesi.Hem delisidirKendi d nyas n n.Ayr ca Hem efendisiHem k lesidirKendisininTad n karamazG rece siz d nyas ndaHi birisinin Yaln zHem kaptan Hem de tek yolcusudurBatmakta olan gemisinin..Onun i inNe sonuncu ayr labilirGemisinden,Ne de ilkin


 10. Ezgi Ezgi says:

  Genelde bir iir kitab n al p ba tan sona okurken s k l r m Bu sefer s nava on kala, herhangi bir romana ba lamak istemedi im i in bir de i iklik yapay m dedim, dersten bunald m zaman al p iki iir okuyacakt m mola ba l alt nda Ancak zdemir Asaf n yle bir kalemi var ki b t n iirlerini arka arkaya okuyup bir g n i inde bitirebilirsiniz nk ne bo az na yap p sizi s kacak kadar yo un duygular var iirlerinde ne de ylece okuyup ge ebilece iniz kadar basit iirleri En az ndan bu ki Genelde bir iir kitab n al p ba tan sona okurken s k l r m Bu sefer s nava on kala, herhangi bir romana ba lamak istemedi im i in bir de i iklik yapay m dedim, dersten bunald m zaman al p iki iir okuyacakt m mola ba l alt nda Ancak zdemir Asaf n yle bir kalemi var ki b t n iirlerini arka arkaya okuyup bir g n i inde bitirebilirsiniz nk ne bo az na yap p sizi s kacak kadar yo un duygular var iirlerinde ne de ylece okuyup ge ebilece iniz kadar basit iirleri En az ndan bu kitaptekiler i in diyebilirim bunu inizde buhran f rt nalar koparm yor ama i inizde bir yerde ya ayan Yaln z n i i c z ediyor mesela zetle s nava kadar idare etsin diye ba lay p kendimi tutamay p bitirdi im bir kitap oldu Yani, iir konusunda cahil sayabilirim kendimi ama ben sevdim, epey sevdim Tavsiye ederim


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Yalnızlık Paylaşılmaz ✴ Yalnızlık Paylaşılmaz Epub ✷ Author Özdemir Asaf – Buyprobolan50.co.uk Yaln zl k Payla lmaz daki iirlerin birka nda birden yaln zl k temas i lenir iirle zdeyi in yine i i e oldu u g r l r Ne var ki, art k zdeyi iirdeki z duygu ile b t nle mi tir Arslan Kaynarda Onarmak Z Yaln zl k Payla lmaz daki iirlerin birka nda birden yaln zl k temas i lenir iirle zdeyi in yine i i e oldu u g r l r Ne var ki, art k zdeyi iirdeki z duygu ile b t nle mi tir Arslan Kaynarda Onarmak Zordur ark lar de il de Hep kulaklar bitiyor,Onarmak zordurBir y rek m Kapam kap lar n ,Onarmak zordurBir ey yitirilmi ,Hi eskimeyecektir,Onarmak zordur nsan n i ine d en korku zg rl nden olmu tur,Onarmak zordur l m d nmek yenilmek,Sevmek l m yenmektirOnarmak zordur Kitab n inden.