مرد تشویش همیشه MOBI å مرد تشویش


  • Paperback
  • 152 pages
  • مرد تشویش همیشه
  • محمد ایوبی
  • Persian
  • 22 September 2016

1 thoughts on “مرد تشویش همیشه

  1. Bahman Bahman Bahman Bahman says:

    زن می‌رود نخست می‌پرسد به چیزی احتیاج ندارم؟ وقتی می‌گویم خیر، دقیق سفره را نگاه می‌کند چون کم و کسری نمی‌بیند، می‌رود بلند می‌شوم و قدم در شب می‌گذارم و آرام‌آرام می‌روم توی باغ، حالا بالای سرم منجوق‌های درخشان ستاره‌ها است و نفس نسیم که بر لاله‌ی گوش‌های من می‌نشیند هوای خنک و تازه‌ی باغ را به سینه می‌کشم و لحظه‌ای پلک می‌بندم صدای محکم پایی، به خودم می‌آورد سر بر می‌گردانم به طرف صدا سیاهی مردی بلندبالا، ستبر و بزرگ، انگار با نسیم می‌آید محو او می‌شوم صداش آهسته است، اما شبِ باغ را موج می‌اندازد


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

مرد تشویش همیشه☉ [PDF / Epub] ☆ مرد تشویش همیشه By محمد ایوبی ❤ – Buyprobolan50.co.uk زن می‌رود نخست می‌پرسد به چیزی احتیاج ندارم؟ وقتی می‌گویم خیر، دقیق سفره را نگاه می‌کند چون کم و کسری نمی‌ب زن می‌رود نخست می‌پرسد به چیزی احتیاج ندارم؟ وقتی می‌گویم مرد تشویش PDF/EPUB ² خیر، دقیق سفره را نگاه می‌کند چون کم و کسری نمی‌بیند، می‌رود بلند می‌شوم و قدم در شب می‌گذارم و آرام آرام می‌روم توی باغ، حالا بالای سرم منجوق‌‌های درخشان ستاره‌ها است و نفس نسیم که بر لاله‌ی گوش‌های من می‌نشیند.